Adferdsfinans

    Denne artikkelen er del 3 av 11 artikler om Aksjekursen

 

En disiplin som forsøker å forklare og øke forståelsen for hvordan investorers ”kognitive feil” og følelser påvirker beslutningsprosessen.

Dagens akademiske finansteorier har vært basert på moderne porteføljeteori og markedseffisiens.

Det tradisjonelle utgangspunktet for å vurdere finansmarkedet har vært at markedet består av rasjonelle investorer som treffer rasjonelle og veloverveide beslutninger. Å se på menneskelige beslutninger som en rasjonell prosess, styrt av logikk, fornuft og matematiske beregninger, er å betrakte investorene som en gjeng med personer som har store dyssosiale personlighetsforstyrrelse – et menneske uten evne til empati, sosial intelligens og med avvikende adferd, tanker og følelser i forhold til omgivelsene sine. Et urealistisk menneskesyn mener stadig flere.

Motpolen til disse etablerte hypotesene er en retning som kalles adferdsfinans eller Behavioral finance på engelsk. Denne disiplinen forsøker å forklare og øke forståelsen for hvordan:

– investorers ”kognitive feil” og følelser påvirker beslutningsprosessen.

Kahneman, professor ved Princeton University i New Jersey, fikk i 2002 Nobels prisen i økonomi ved å vise at mennesket systematisk avviker fra det kjølige, fornuftige og rasjonelle når beslutninger skal tas under usikkerhet. Er vi usikre tar vi ofte våre beslutninger ut fra vaner, sosial bakgrunn, ønske om rettferdighet, at vi hater å tape og andre såkalte «irrasjonelle» impulser. Kahnemans økonomiske modell tar høyde for slike sammenhenger.

Gjennom psykologi, sosiologi og annen adferdsvitenskap forsøker adferdsfinansen å komme til bunns i individuell handling og videre ”på gruppenivå”, og ut i fra dette forklare og forutse finansmarkedene.

Flere studier som gransker såkalte anomalier i aksjemarkedet, har kommet frem til at investorene ofte treffer sine beslutninger som et resultat av kognitiv svikt og irrasjonelle handlinger.

Forenklet kan vi dele disse irrasjonelle handlingene inn i to hovedkategorier:

 • Feiltolkning: For det første at investorer ikke alltid tolker informasjon korrekt, og derfor tildeler hendelsen(e) feilaktig sannsynlighetsfordeling knyttet til fremtidig inntjening.
 • Usystematiske og suboptimale handlinger: For det andre vil investorer, til tross for korrekte sannsynlighetsfordelinger, ofte utføre usystematiske og suboptimale handlinger.

Begrepet adferdsfinans har å gjøre med å hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle forhold og variabler påvirker våre beslutninger i finansmarkedet. Sentralt i denne forskningen står hvordan våre følelsesmessige reaksjoner påvirker våre beslutninger i aksjemarkedet og prisene på enkeltaksjer, markedsprisen i utvalgte markeder og tildeling av økonomiske ressurser i både sparing og forbruksvaner.

Innenfor atferdsfinans er det allment akseptert at det er tre faktorer som vi alltid må se på når vi skal identifisere og forklare atferdsvariablene som påvirker investorenes beslutninger og dermed også aksjekursen. Disse tre faktorene er:

 1. Heuristikker
 2. Framing
 3. Markedet ineffektivitet

Heuristikk

Heuristikk vil si at en investor kan velge å gjøre en økonomisk beslutning basert på en personlig ide eller verdier som ikke er relatert til noen grunnleggende økonomiske prinsipper. Med dette menes at investorens beslutninger kan være basert på forhold som virker totalt irrelevant for utenforstående, selv om de gir en mening for investoren. 

Framing

Framing er en annen faktor som vi alltid må ta med i betraktning når vi skal studerer atferdsfinans. Framing refererer til måten et økonomisk problem eller mulighet blir presentert til en investor på. Siden vi er sosiale individer som styres av våre følelser, holdninger og erfaringer vil måten vi får presentert et problem, mulighet eller løsning på ofte avgjøre hvordan vi reagerer på presentasjonen av informasjonen. Med dette menes at hvis de samme fakta hadde blitt presentert på en annen måte, ville investoren tatt en annen beslutning som et resultat av presentasjonen av denne nye informasjonen. 

Dette er med ord bare en påpekning om at valg av vinkling, perspektiv, metode, analyse, argumentasjon og presentasjonsteknikk alltid vil påvirke utfallet av finansinformasjonen som presenteres for en investor. Noe som er greit å ha i bakhodet når du skal presentere eller vurdere en aksje.

Markedets ineffektivitet

Den tredje grunnleggende faktoren når vi skal vurdere adferdsfinans er markedet ineffektivitet, som kanskje er den mest logiske av de tre grunnleggende faktorene.

Markedets ineffektivitet referer til at markedet ofte har en tendens til å utvikle seg utenfor rammen av universelt aksepterte forklaringer på markedsutviklingen. Eksempler på markedet ineffektivitet er alle forhold som punktbelyses og isoleres som viktige forklaringsvariabler, istedenfor å strukturbelyse situasjonen og se på helheten. Det vil si hvilken helhetlig betydning dette forholdet har for sluttresultatet og hvilke andre forhold som kanskje har større påvirkningskraft enn nettopp denne forklaringsvariablen.

Psyko-sosial kompetanse

For å bli en dyktig investor kreves det derfor at du har god psyko-sosial kompetanse i tillegg til økonomisk forståelse og analytiske evner for å forstå markedsmekanismene og hvordan informasjon og hendelser kan påvirke markedet og enkeltaksjene. 

Vi anbefaler derfor at du leser artikkelseriene til eStudie.no om menneskelig atferd for å lære deg hva som påvirker menneskets atferd og beslutninger generelt. 

Du leser nå artikkelserien: Aksjekursen

<< MarkedseffisiensKonjukturer påvirker aksjekursen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?
 • Markedseffisiens
 • Adferdsfinans
 • Konjukturer påvirker aksjekursen
 • Oljepris versus aksjekurs
 • Industriproduksjon versus aksjekurs
 • Rentenivået påvirker aksjekursen
 • Valutakurs vs. aksjekurs
 • Inflasjon versus aksjekurs
 • Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
 • Politiske forhold påvirker aksjekursen