Volum og volumanalyse

    Denne artikkelen er del 14 av 15 artikler om Teknisk analyse

Volum og volumanalyse

Som et tilskudd til prisbevegelse er også volum et viktig innskudd innenfor teknisk analyse.

Volum – et mål for prisbevegelsens styrke

Volum forteller hvor mange aksjer som omsettes til enhver tid, målt i kroner eller antall aksjer som blir omsatt. Volumet forteller med andre ord oss noe om intensiteten i handelen og hvor psykologisk signifikant kursendringen er. Jo høyere volumet er, jo mer aktivitet er det i aksjen. Volum brukes for å avgjøre hvor sterk en prisbevegelse er.

Prisbevegelser som går opp eller ned med et høyt volum er et sterkere signal enn en tilsvarende prisbevegelse med et mye lavere volum. Volumet kan dermed brukes til å bekrefte eller avkrefte en stigende trend eller varsle at en fallende trend går mot slutten.

Hvordan bruke volum til å spå en trend endring?

Volum er mye brukt når aksjekursen beveger seg langs en trend kursen har fulgt en lengre tid. Hvis prisen går ut av trenden på et veldig høyt volum kan dette være et sterkt tegn på at trenden er i ferd med å snu. Det motsatte signalet vil en prisbevegelse som gjør at aksjen ut av trenden sin på et lite volum gi.

I samme kategori kan vi se det som et svakt tegn dersom volumet blir lavere og lavere mens aksjen fortsetter å bevege seg i samme trend. Det er da naturlig å tro at aksjens trend er i ferd med å snu.

Volumet kan enten styrke eller svekke støtte- og motstandsnivået. Vi kan se på volum som en vektstang som vil tippe frem og tilbake mellom kjøpepress eller salgspress i en aksje. Hvilken vei vektstangen tipper avhenger ofte av nivået aksjen befinner seg på. Tilbud og etterspørsel vil variere og dette vil selvfølgelig påvirke omsetningen og kursbevegelsen.

Ved å følge med på volumet kan vi se når en trendvendig er underveis og om den er  stigende eller fallende.

Et mål for likvide og i-likvide aksjer

For å finne likvide og i-likvide aksjer vil omsattvolum i en periode gi oss et tydelig signal på likviditeten. Aksjer med høyt volum har god likviditet, mens aksjer med lavt volum er i-likvide. 

For å beregne hva som er ”normalt” for den enkelte aksje, kan man benytte seg av en gjennomsnittberegning. Dette vil fjerne mye av de unormale svingninger i volumet.

I likvide aksjer er spreaden (forskjellen mellom ask og bid) mindre, og dermed vil det bli billigere å innta posisjon.

For en trader vil spread være helt avgjørende, ved at man kan komme seg inn og ut av aksjen uten å må betale for stor spread. Hvor mye man ønsker å vektlegge volum i sin analyse avhenger av den valgte strategien. Noen benytter det som en bekreftelse eller et hjelpemiddel og andre benytter seg av indikatorer der volum er avgjørende. I aksjer der likviditeten er svært lav vil grunnlaget for teknisk analyse falle bort. 

Volum oscillatoren

Det sies generelt å være et svakt tegn dersom kursen endrer seg mye uten store endringer i volum, derfor er volum oscillatoren indikatoren viktig og kan fortelle oss mye.

Volum oscillatoren måler volum ved å se på en sammenheng mellom to volume moving average. Her trekker vi fra et raskt volume moving average på 9 dager fra et sakte volume moving average på 18 dager. Mange bruker også 14 og 28 dager som innstilling.

Volume oscillator-linjen går over og under en null-linje. Når tallene er positive, dvs ligger over null-linjen er dette ofte et tegn på at trenden er sterk og vil fortsette. Motsatt er det når tallene er negative, dvs går under null-linja. Da er det et tegn på at trenden er svak og snart vil få en tilbaketrekking (konsolidering/reversal).

Når en aksje får rally vil også volume oscillatoren øke, når aksjen blir overkjøpt vil volume oscillatoren snu. Om en aksje går nedover eller mer horisontalt vil også volumet trekke seg sammen.

Husk: En økende pris med nedgående volum er ofte et svakt tegn. Økende volum med synkende pris er også et signal om at aksjen vil aksellerere nedover.

Generelt:

 • Om den raske volume moving average er over den sakte volume average vil oscillatoren være positiv.
 • Om den raske volume moving average er under den sakte volume moving average vil oscillatoren være negativ.
 • Når begge volume moving average krysser hverandre vil oscillatoren være på null.

Volumanalyse

Som det meste i aksjemarkedet er ikke volumanalyse noen eksakt metode. Men i følge Grøtte (2002) er det noen generelle regler som har stor gyldighet. Disse er:

1. Volum er relativt. 4 millioner aksjer er mye for Acta Holding, men normalt for DnB NOR. For å få et visuelt inntrykk av hva som er mye og lite volum for en enkelt aksje, kan man bruke gjennomsnitt volum over de siste 50 dagene.

2. Hvis markedet faller til en ny bunnotering eller høyeste notering på svært mye volum, er dette ofte et signal på at enten bunnen eller toppen er nådd. Dette er et ”klimaks” og avslutningsrally, som indikerer at de siste aktørene inntar sine posisjoner. En stigende trend avsluttes med en kraftig stigning i kurs og volum, og etterfølges av et kraftig fall i kurs og volum. I en fallende trend vil da kursen falle kraftig og omsetningen stiger tilsvarende, for deretter å stige kraftig på lavt volum.

3. Når en stigende trend fortsetter på fallende volum, vil dette være et dårlig signal. Dette indikerer at interessen for oppgangen er avtagende og at de ”proffe” allerede har solgt seg ut. Likeledes er det ved nedgang. Dette er også en del av Dows femte grunnprinsipp, og signaliserer en mulig trendvending.

4. Hvis en aksje stiger eller synker gjennom henholdsvis støtte og motstand på stigende volum, vil dette gi signal om at aksjen skal fortsette i samme retning. Som vil si at et brudd skal skje på økende volum. I ettertid av bruddet vil stigende volum når aksjen beveger seg i bruddets retning, konstantere en ny likevekt i aksjen. Dow støtter også dette synet i det femte grunnprinsippet. I normale forhold skal bevegelse i trendretningen gi størst volum.

Investorer leter stadig etter endringer som kan fortelle dem om en kommende trendvending. Frölich og Linløkken (2001) mener at man bør legge stor vekt på forholdet mellom kurs og volum som ikke tilsvarer normalsituasjonen. Normalsituasjon i en trendbevegelse er at kurs og volum følger hverandre. Når kursen i en stigende trend stiger, så stiger også omsetningen, og når kursen faller, så faller omsetningen. I en fallende trend vil det motsatte være tilfelle. Faller kursen øker omsetningen, stiger kursen faller omsetningen. 

For å finne en kommende trendvending vil avvik fra normalsituasjonen vekke stor interesse blant investorene. Et eksempel kan være en aksje som ligger i en stigende trend. Vi observerer at kursen stiger, men volumet avtar. For å konstantere at den stigende trenden er vendt vil kursen falle på stigende volum, og stige på fallende volum. Har vi en aksje som ligger i en fallende trend og kursen faller videre, men volumet avtar vil dette indikere en trendvending. Skal denne vendingen bekreftes vil man se at kursen nå stiger på økt volum og faller på fallende volum. I figuren under ser vi et eksempel på en mulig trendvending i en stigende trend, basert på volumanalyse.

kursgraf

Volumbalanse

Volumbalansen måler traderenes aggressivitet ved kursendring (opp eller ned). Volumbalansen kan gi følgende svar:

 • Nå er investorene så aggressive at de presser kursen opp for å komme seg inn i aksjen.
 • Nå er investorene så pessimistiske at de presser kursen ned for bli kvitt aksjene sine. 

Litt forenklet beregnes volumbalanse som korrelasjonen mellom kursendring og volum. Indikatoren beregnes på 5, 22 og 66 dagers sikt, det vil si per uke, måned og kvartal.

Indikatoren kan anta verdier mellom –100 for maksimalt negativ til +100 for maksimalt positiv. Styrken på volumbalansen visualiseres normalt med piler. Grønne piler som peker oppover viser at volumbalansen er positiv, mens røde piler som peker nedover viser at volumbalansen er negativ. Gule sidelengse piler viser en nøytral volumbalanse.

En volumbalanse som bryter under -40 anses normalt som et salgssignal, mens en volumbalanse på over +40 er et kjøpssignal er de vanlige tommelfingerreglene her.

Forskning viser at aksjer med volumbalanse på over 40 har en gjennomsnittlig annualisert avkastning som er 4,7 prosentpoeng mer enn gjennomsnittaksjen på de nordiske børsene. Det viser forskning Investtech har gjort på 24.580 tilfeller (Trendbibelen.dk).

Positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. Likeledes vil positiv volumbalanse styrke eller bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend.

Når volumbalansen brøt ned under -40-grensen ble det definert et salgssignal, ut fra tanken om at dette indikerte aggressive selgere. Når volumbalansen brøt over +40-grensen, ble det definert et kjøpssignal.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/140744/Bolstad_Lars.pdf
 • Grøtte, O. (2002): “Aksjekjøp og Daytrading: Metode, Psykologi, Risiko og Strategier ” Hegnar Media as, Skien
 • Trendbibelen.dk. Hentet 18.02.21: https://www.trendbibelen.dk/no/market.php?CountryID=1&p=staticPage&fn=wpArticle&tbReport=artSignalStatVolbalNordic2015&lang=NOR
Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Bollinger-båndElliott bølgeteori og Fibonacci analyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse