Balansebaserte metoder for aksjeverdsettelse

    Denne artikkelen er del 3 av 7 artikler om Aksjeverdsettelse

balansebasert metode verdsettelse

Hva er balansebasert metode for aksjeverdsettelse?

Balansebaserte metoder for verdsettelse av aksjer er:

 – en fellesbetegnelse på en gruppe verdivurderingmetoder hvor vi tar  utgangspunkt i selskapets balanse og ser på hva selskapets eiendeler er verdt i et annenhåndsmarked. 

De vanligste balansebaserte metoder for verdsettelse av selskaper er:

Matematisk verdi / Bokført egenkapital

Denne metoden er lite relevant ved oppkjøp, fusjon, prising av børsnoterte aksjer etc. Metoden baserer seg på aksje- og regnskapslovens vurderingsregler, som blant annet omfatter forsiktighetsprinsippet eller laveste verdis prinsipp. Dette vil ikke være et grunnlag for å gi en korrekt verdivurdering av et selskap i et åpent marked. Metoden blir da også stort sett brukt i vedtekter og aksjonæravtaler vedrørende bestemmelser om forkjøpsrett (Boye og Dahl; 1997).

Likvidasjonsverdi (Relasjonsverdi)

Likvidasjonsverdien tar utgangspunkt i den sist tilgjengelige balanse på verdsettelsestidspunktet. Det korrigeres for differansen mellom bokførte verdier og relasjonsverdier for eiendeler og gjeld.

Likvidasjonsverdien blir sett på som den laveste akseptable verdien for en selger. I en slik fase vil salg bli forsert og det vil medføre lavere pris enn hva markedsverdien skulle tilsi.

Synspunktet er at likvidasjonsverdien skal reflektere det beløp aksjonærene vil sitte igjen med dersom selskapet skulle bestemme seg for å avvikle virksomheten.

Verdijustert egenkapital (Substansverdi)

Verdijustert egenkapital eller substansverdien av bedriftens eiendeler er ofte definert som dagens verdi i form av dagens gjenanskaffelsesverdi, fratrukket foreldelse (avskrivninger), annen verdiforringelse, samt latent skatt der hvor dette er aktuelt.

  Gjenskaffelsesverdi (idag)
– Gjeld
– Verdiforringelse
– Latent skatt
= Substansverdi 

Metoden baserer seg på forutsetning om fortsatt drift og der det vil være relevant å bruke den er; der det finnes et marked der bedriftens eiendeler kan selges uavhengig av virksomheten, og verdien av disse også er uavhengig av virksomheten. Samt der kjøp av eget anlegg vil være alternativet til oppkjøp av en bedrift. Hvis det ikke finnes et marked for bedriftens eiendeler, kan man benytte gjenanskaffelsesverdi justert for diverse slitasjen istedenfor markedsverdi.

Verdien av selskapet beregnes på grunnlag av verdien av eiendeler vurdert ut fra en såkalt «going concern» betraktning. Som beregningsgrunnlag benyttes siste tilgjengelige balanse på verdsettelsestidspunktet. Denne korrigeres for mer-/mindreverdier i eiendeler og gjeld.

Ved bruk av substansverdimodellen verdsettes selskapet indirekte ved at man:

  • Identifiserer alle eiendeler i selskapet.
  • Deretter estimerer man alle eiendeler til markedsverdi.
  • Så summerer man alle eiendeler og trekker fra markedsverdien på all gjeld i selskapet.

Substansverdien vil ofte avvike vesentlig fra den virkelig verdien, da substansverdien kun inkluderer identifiserbare eiendeler og gjeld. For eksempel inkluderer ikke substansverdien ikke-balanseført goodwill eller badwill, noe som i mange tilfeller utgjør en stor grad av verdien. I tilfeller hvor det finnes goodwill (badwill) som ikke kan skilles ut fra de øvrige eiendelene, bør man vurdere en kontantstrømbasert metode ved verdsettelse av virksomheten.

Denne metoden forutsetter at man har et fungerende marked for kjøp og salg av selskapets eiendeler. Det er relativt sjeldent at denne forutsetningen gjør seg gjeldende i virkeligheten. 

De balansebaserte metodene er imidlertid lite brukt idag, da de gir et dårlig bilde av aksjekursen og de forholdene som påvirker den for et børsnotert selskap. De balansebaserte metodene gir imidlertid et bilde av den nedre grensen for hvor langt ned en aksje kan falle før det lønner seg å kjøpe selskapet bare for å splitte det opp og selge innmaten bit for bit.

Du leser nå artikkelserien: Aksjeverdsettelse

<< Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)Verdibasert investering (aksjeverdsettelse) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Aksjeverdsettelse (verdsettelse av selskaper)
  • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
  • Balansebaserte metoder for aksjeverdsettelse
  • Verdibasert investering (aksjeverdsettelse)
  • Inntjeningsbaserte metoder for aksjeverdsettelse
  • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
  • Regnskapet som informasjonskilde