Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

Nåverdimetoden, også kalt kontaktstrømmetoden, er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap, eiendel eller aksje på. Metoden er derfor også en mye brukt metode for verdsettelse av aksjer.

Kort om nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

naverdiNåverdimetoden går ut på å måle investeringen, dvs. kontantutlegget i dag, mot de kontanter vi får tilbake i fremtiden i form av utbytte, direkte kontantstrømmer og eventuelle gevinster ved aksjesalg frem i tid. Disse kontantstrømmene diskonteres så ned til dagens verdi for å gjøre dagens investeringer sammenlignbare med de fremtidige tilbakebetalingene.

Ettersom hele investeringen gjøres om til en nåverdi er den eneste teoretisk riktige modellen å diskontere de fremtidige kontantstrømmene i en dicounted cash flow modell (såkalt DCF-modell).

Selskapets verdi = Nåverdi av kontantstrøm

Modellens formål er å estimere fremtidige kontantstrømmer for så å diskontere de ned til dagens verdi.

Les mer: Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente

Nåverdimetoden tar utgangspunkt i selskapets forventede fremtidige kontantstrøm, og beregner hvilken verdi denne kontantstrømmen har i dag. For å finne nåverdien av de fremtidige beløpene i kontantstrømmen benyttes et krav til avkastning på kapitalen som planlegges investert i selskapet (avkastningskrav) som diskonteringsfaktor. Nåverdien viser således den økonomiske verdiskapning som oppnås i fremtiden, korrigert for investeringens generelle risiko og den spesifikke selskaprisikoen.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.