Egenkapitalmetoden

    Denne artikkelen er del 15 av 24 artikler om Fundamental analyse

Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld. For å finne FCFE må netto finansinntekter og finanskostnader etter skatt legges til FCFF, illustrert i Tabell 5 (forrige artikkel).

Ved å regne ut kontantstrømmen til egenkapitalen finner vi eksplisitt hvor mye av kontantstrømmen som er tilgjengelig til aksjonærene etter å ha tatt hensyn til betalinger til og fra kreditorer.

Til forskjell fra totalkapitalmetoden brukes avkastningskravet til egenkapitalen ved diskontering av kontantstrømmene. Ved konsistens i antagelser vil de to modellene i teorien gi samme verdiestimat (Koller et al., 2005), samtidig som de forskjellige har sine klare fordeler i bruk. I praksis vil de også i mange tilfeller føre til forskjellig verdsettelse av egenkapitalen og kommer som regel av ulik verdivurdering av gjeld. Dette er et resultat av at egenkapitalmetoden ikke forsøker å verdsette driftsuavhengige eiendeler, gjeld eller balanseførte leieavtaler (leasing), men inkluderer disse som en del av kontantstrømmen til egenkapitalen.

Ettersom det er vanskelig å skille mellom operasjonelle og finansielle kontantstrømmer i finansielle institusjoner er egenkapitalmetoden vurdert som den mest hensiktsmessige metoden å benytte ved verdsettelse (Koller et al., 2005).

Har du beregnet aksjens totalkapital (selskapsverdien), også kalt Enterprise Value (EV), kan du finne verdien av egenkapitalen ved bruk av følgende formel Soffer og Soffer (2003):

egenkapital-verdi

Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

<< Kapitalverdimodellen (CAPM)Totalkapitalmetoden (EBITDA) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen
 • Regnskapsanalyse i fundamental analyse
 • Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse
 • Egenkapitalprosent og gjeldsgrad
 • Finansieringsgrad 1 og 2
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Vekstanalyse
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen (Gordons formel)
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen