Gordons Growth formel

    Denne artikkelen er del 19 av 24 artikler om Fundamental analyse

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Matematisk kan dette utledes som:

gordon

Dersom vi for eksempel antar at den siste dividenden til et selskap, D0, var 10 kroner. Da vil forventet dividende i t=1, med en konstant vekstrate på 5 prosent, g=0,05, bli D1 = 10 x 1,05 = 10,5. For hvilket som helst tidspunkt t vil Dt være lik dividenden i t=0 med veksten g i t perioder uttrykt som:

mod10

Dersom vi setter dette uttrykket inn i formelen for dividende modellen fra avsnittet ovenfor, får vi Gordon Growth modellen. Modellen tar utgangpunkt, som utledet, i et gitt utbytte per aksje som skal betales i ett gitt år, og en forutsetning om at utbyttet vokser med en konstant rate i all fremtid. Videre estimerer da nåverdien av den uendelige rekken av fremtidig utbytte.

Dersom alle år blir skrevet ut får vi en geometrisk rekke hvor hver faktor i uttrykket er lik det foregående multiplisert med en konstant, som er lik (1+g)/(1+r). Dette uttrykket kan bli forenklet algebraisk til en mer kompakt form:

mod11

Forutsetningen for bruk av denne formelen er at g er mindre enn r. Dersom g er større eller lik r vokser dividendene like fort eller raskere enn avkastningskravet og summen all fremtidig dividende ikke konvergerer. Ettersom modellen beregner nåverdien av uendelig fremtidig utbytte bør modellens avkastningskrav (r) og vekst (g) reflektere langsiktige forventninger til disse faktorene. Faktumet at modellen inneholder tre konstanter medfører at små endringer i en av faktorene vil ha store konsekvenser for en verdsettelse. Derfor bør det alltid utføres en sensitivitetsanalyse ved bruk av Gordon Growth formelen. Formelen blir mye brukt innen ulike verdsettelsesmetoder.

Kapitalens avkastningsverdi = K/(Rs – V)

K = normalisert kontantstrøm etter skatt
Rs = realavkastningskravet til egenkapitalen etter skatt
V = årlig realvekst i kontantstrømmen

Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

<< Dividendemodellen (Gordons formel)Residual Income (EVA) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen
 • Regnskapsanalyse i fundamental analyse
 • Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse
 • Egenkapitalprosent og gjeldsgrad
 • Finansieringsgrad 1 og 2
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Vekstanalyse
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen (Gordons formel)
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen