Kontantstrømanalyse

    Denne artikkelen er del 8 av 24 artikler om Fundamental analyse

Kontantstrøm, eller cash flow som det heter på engelsk, er et regnskaps uttrykk som viser bevegelsen av kontanter i form av kostnader og inntekter i virksomheten i løpet av en regnskapsperiode. Kontantstrømmålinger kan benyttes til å bestemme avkastningen på og verdien av et prosjekt, et selskap eller til å avgjøre virksomhetens likviditetsposisjon og som et alternativt mål på selskapets lønnsomhet.

Kontantstrømmen viser selskapets tilgang på likvider (kontanter) i løpet av perioden. At denne kontantstrømmen beregnes for kommende periode er viktig for å få en varsel om en eventuell likviditetskriser i virksomheten. Kontantstrømmen kan, sammen med tilgang på lånte midler, brukes til investeringer, utlån eller betaling av gjeld og betalingsforpliktelser.

Kontantstrømanalyse

En kontantstrømanalyse er en detaljert oversikt over selskapets inn- og utbetalinger i løpet av regnskapsperioden (normalt ett år), slik at leserne av regnskapet får informasjon om likviditetsendringer i selskapet og årsaken til dette.

Kontantstrømanalysen bygger normalt på selskapets regnskap, og da fortrinnsvis på  årsregnskapet som viser selskapets kostnader og inntekter i løpet av året. Analysens formål er å følge kapitalstrømmen for å se hvilken kapital selskapet har skaffet seg, og hvordan denne er benyttet.

Kontantstrømmen til totalkapitalen (EBITDA)

EBITDA, en forkortelse for “earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, er det mest brukte estimatet på kontantstrømmen til totalkapitalen. Kallestad og Møller (2012:41) forklarer at følgende poster inngår i denne kontantstrømmodellen:

editda og kontantstrøm

For å beregne kontantstrømmene må man først velge hvor lenge den eksplisitte perioden skal vare. Etter den eksplisitte perioden er det vanlig å normalisere veksten, før man beregner terminalverdien.

Totalkapitalen kan så differensieres i tre deler:

 • Kontantstrøm fra drift
 • Kontantstrøm fra investeringer
 • Kontantstrøm fra finansiering

Norsk Regnskapsstandard har utviklet ulike standarder for hvordan disse tre kontantstrømmene skal beregnes og settes opp i en kontantstrøm analyse. Disse standardene er vist under.

Kontantstrømmer fra drift

Innbetaling fra salg av varer og tjenester
– Utbetaling for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk
– Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv.
+ Innbetaling av utbytte
+ Innbetaling av renter
– Utbetaling av renter
– Utbetaling av skatter og offentlige avgifter
+ Innbetaling ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
*) Utbetaling ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringer

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
– Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
+ Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
– Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
– Utbetaling ved kjøp av andre investeringer
+ Innbetaling ved salg av andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansiering

Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
+ Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld
– Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
– Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
+/- Netto endring kassekreditten
+ Innbetaling av egenkapital
+ Mottatt konsernbidrag
– Utbetalt konsernbidrag
– Tilbakebetalinger av egenkapital
– Utbetaling av utbytte
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter (A+B+C)

+/- Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
= Beholdning av kontanter ved periodens slutt

Avstemming

+ Resultat før skattekostnad
– Periodens betalte skatt
+/- Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
+ Ordinære avskrivninger
+ Nedskrivning av anleggsmidler
+/- Endring i varelager
+/- Endring i kundefordringer
+/- Endring i leverandørgjeld
+/- Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Maler:

Under finner du noen eksempler på oppsett av kontantstrømanalyser:

Kilder:

 • Kaldestad, Yngve og Bjarne Møller. 2012. Verdivurdering, teoretiske modeller og praktiske teknikker for å verdsette selskaper. Oslo: DnR Kompetanse AS.
Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

<< LikviditetsanalyseRammeverk for fremtidsregnskap >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen
 • Regnskapsanalyse i fundamental analyse
 • Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse
 • Egenkapitalprosent og gjeldsgrad
 • Finansieringsgrad 1 og 2
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Vekstanalyse
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen (Gordons formel)
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen