Finansieringsgrad 1 og 2

    Denne artikkelen er del 6 av 24 artikler om Fundamental analyse

En fundamental analyse bør alltid inkludere finansieringsgrad. Finansieringsgraden viser hvordan selskapets kapital er anvendt og anskaffet. Vi skiller her mellom finansieringsgrad 1 og 2. 

Finansieringsgrad 1

Finansieringsgrad 1 viser i hvilken grad anleggsmidlene er langsiktig finansiert.

Forholdstallet bør være mindre enn 1, slik at den langsiktige kapitalen ikke bare finansierer anleggsmidlene, men også den minst likvide delen av omløpsmidlene. Er den over 1, betyr det at selskapet også bruker kortsiktig gjeld og/eller egenkapital til å finansiere anleggsmidlene. Noe som er uheldig i forhold til den daglige driften.

Finansieringsgrad 1 beregnes slik:

          Anleggsmidler        
(Langsiktig gjeld + egenkapital)

Eksempel:

I eksemplet over er finansieringsgrad 1 for 20×3: (38 000 / 45 000) = 0,84.

Finansieringsgrad 2

Finansieringsgrad 2 viser i hvilken grad omløpsmidlene er finansiert med kortsiktig gjeld.

Dette forholdstallet bør være større enn 2 og ikke mindre enn 1, slik at den kortsiktige gjelden i mindre grad er med på å finansiere omløpsmidlene. Dette bidrar til å bedre likviditeten og gir en bedre fleksibilitet.

Finansieringsgrad 2 beregnes slik:

Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld

Hva er en god finansieringsstruktur ?

Anleggsmidlene må i sin helthet være finansiert med langsiktig kapital, det vil si egenkapital og langsiktig gjeld. Videre bør ca. halvparten om omløpsmidlene være finansiert av langsiktig kapital.

Vanligvis betyr dette de minst likvide omløpsmidlene, som i praksis vil si varelagrene. Dette betyr at selskapet har en arbeidskapital tilsvarende halvparten av omløpsmidlene.

Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

<< Egenkapitalprosent og gjeldsgradLikviditetsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen
 • Regnskapsanalyse i fundamental analyse
 • Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse
 • Egenkapitalprosent og gjeldsgrad
 • Finansieringsgrad 1 og 2
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Vekstanalyse
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen (Gordons formel)
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen