Fundamental analyse

    Denne artikkelen er del 1 av 24 artikler om Fundamental analyse

I denne artikkelserien vil du lære hva en fundamental analyse er, hva den brukes til og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å finne den korrekte verdsettelsen av ett selskap og aksje.

Definisjon >> Fundamental analyse?

Mens en teknisk analyse studerer den historiske kursutviklingen for å avdekke når det lønner seg å kjøpe og selge en aksje, er en fundamental analyse en:

– fullstendig gjennomgang av selskapets verdikonfigurasjon, verdiskapningprosess og markedssystem, basert på en fundamental metode, for å komme frem til en korrekt verdi på selskapets aksjer. 

Hva er en fundamental analyse?

Med fundamentale metoder menes strategiske analyser som er basert på vitenskaplige metoder og strategiske regnskapanalyser av finansregnskapet, for å komme frem til en pålitelig beregning av selskapets fremtidsregnskap, utifra prognoser og fremtidsbudsjetter som fremskriver selskapets fremtidige kontantstrømmer over den valgte budsjetthorisonten på bakgrunn av den strategiske- og regnskapanalysen. 

Deretter verdsettes egenkapitalen enten ved egenkapitalmetoden eller totalkapitalmetoden, samtidig som avkastningskravet beregnes. Når dette er gjort kan vi sammenligne den beregnede aksjeverdien med dagens markedskurs for å komme frem til en god handelstrategi for den aktuelle aksjen. Det vil si en strategi som forteller på hvilke nivåer aksjen bør kjøpes og selges.

Fundamental analyse er den mest grunnleggende verdsettingsteknikken og fokuserer på analyse av selskapets fundamentale forhold, i motsetning til teknisk analyse og opsjonsbasert – og komparativ verdsettelse.

Siden fundamentale analyser analysere regnskapdataene til både selskapet og bransjen, er metoden tidkrevende, men gir til gjengjeld langt mer presise resultater enn de andre verdsettelseteknikkene.

Ankepunktene mot verdsettelsesteknikken er at den er både tid- og kostnadskrevende å utføre. Det kreves mye regnskapsinformasjon og stor innsikt om virksomheten for å få et fornuftig resultat. Et ytterligere problem ved metoden oppstår når de historiske regnskapstallene er befengt med store ujusterte målefeil. Konsekvensen kan da være et verdiestimatet som ikke stemmer overens med de underliggende verdiene i selskapet.

Formålet med fundamental analyse

Formålet med en fundamental analyse er å få en bedre forståelse av hvorvidt prisen på aksjen er undervurdert eller overvurdert på dagens markedspris gjennom å gå igjennom selskapets fundamentale forutsetninger.

Analyseteknikken kan benyttes til å analysere såvel enkeltaksjer som hele sektorer eller økonomien som helhet.

Når benyttes fundamental analyse?

Fundamentale analyser egner seg best for selskaper som er kommet et godt stykke ut i vekstfasen og som befinner seg i modningfasen i livssyklusen, og som dermed kjennetegnes av en stabil tilstand, med jevn vekst og inntjening. Siden slike selskaper har vært i markedet en stund finnes det også god tilgang til historiske regnskapdata om selskapet. Teknikken egner seg dårlig for virksomheter i fare for konkurs og for selskaper i oppstartsfasen på grunn av mangel på historiske regnskapsdata. 

Rammeverk for fundamental analyse

Et rammeverk for fundamental analyse er vist under:

fundamental verdsettelse

Den fundamentale verdsettelsen gjennomføres i fem steg:

1. Strategisk analyse

2. Regnskapsanalyse

 • Omgruppering for regnskapsanalyse
 • Analyse og justering av målefeil
 • Analyse for forholdstall

3. Fremtidsregnskap og avkastningskrav

4. Fundamental verdsettelse

5. Handelsstrategi på basis av verdiestimatet 

Disse fem punktene kan utvides til følgende modell som viser innholdet i disse fem punktene og sammenhengen mellom dem.

fundamental verdsettelse

I de påfølgende artiklene vil vi gå igjennom disse fem stegene i en fundamental analyse.

 Kilder:

 • Penman, Stephen H. (2004): Financial statement analysis and security valuation. 2nd edition. McGraw-Hill/Irwin, New York
Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen
 • Regnskapsanalyse i fundamental analyse
 • Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse
 • Egenkapitalprosent og gjeldsgrad
 • Finansieringsgrad 1 og 2
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Vekstanalyse
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen (Gordons formel)
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen