Hva er en aksje?


    Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler om Aksjeteori

aksje

Siden all aksjehandel bygger på kjøp og salg av aksjer er det viktig å være klar over hva en aksje egentlig er, hvilke typer som finnes, hvilke lover og regler som gjelder og hva du selv må tenke på når du skal kjøpe eller selge en aksje. La oss derfor gå kort igjennom disse tingene.

Hva er en aksje?

En aksje er:

– en eierandel i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Kjøper du en aksje i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir du medeier i selskapet sammen med de andre aksjonærer i selskapet. Dette fordi det er aksjonærene som til sammen eier et aksje- eller allmennaksjeselskap. Kjøper du 1% av aksjene til et selskap eier du også 1% av selskapet.


Hva er en aksjonær og investor?

De som eier en aksje kalles aksjonærer. Eierne av en aksje kan vær en hvilken som helst juridisk enhet. F.eks. en privatperson, bedrift, stiftelse eller en institusjon. 

En investor er en aksjonær som har kjøpt en eller flere aksjer i et eller flere selskaper.

Hvor stor eierandel gir en aksje?

Hvor stor eierandel du får ved å kjøpe en aksje er avhengig av hvor mange av aksjer selskapet har og hvor mange av disse aksjene du eier.

Kjøper du f.eks. 5000 aksjer i et selskap som har utstedt 100 000 aksjer, gir denne aksjeposten deg en eierandel på (5000/100 000)*100 = 5%. For å beregne hvor stor eierandel du har i et aksjeselskap må du vite hvor mange aksjer selskaper totalt har utstedt og hvor mange aksjer du selv eier.

Hvor mange aksjer et selskap har, hvor stor selskapets aksjekapital er og aksjenes pålydende fremgår av selskapets stiftelsedokument, firmaattest og det offisielle årsregnskapet. Disse opplysningene kan du få tak i ved å ta kontakt med Foretaksregistret i Brønnøysund registrene. De er også tilgjengelig på en rekke nettsteder hvor du kan søke i regnskaper og eierstrukturen til Norske selskaper.

Aksjens nominelle (pålydende) verdi og markedsverdi

Når du kjøper en aksje via en nettmegler eller direkte av en annen aksjonær er prisen du betaler for aksjen aksjens markedsverdi. Denne markedsverdien vil normalt være svart annerledes enn aksjens nominelle verdi, også kalt pålydende verdi. 

Aksjens nominelle verdi er den verdien aksjen opprinnelig ble solgt til den første aksjonæren. Dette er den verdien som hver aksje står oppført med når selskapets aksjekapital ble beregnet. Aksjekapitalen er summen av kapitalen aksjonærene har betalt for å kjøpe aksjene som utgjør selskapets egenkapital

 • Markedsverdi = Prisen du må betale for å kjøpe en aksje i den åpne markedet.
 • Nominell verdi = Prisen hver aksje står oppført med i årsregnskapet (bokført egenkapital).

Markedsverdien til en aksje er alltid aksjens siste omsatte kjøpsordre. Når børsen stenger er aksjens markedsverdi den prisen den siste kjøpsordren ble gjort til før børsen stengte. Denne verdien er aksjens åpningsverdi når børsen åpner igjen imorgen.

Aksjens skattbare verdi

Foruten å skille mellom aksjens nominelle verdi og markedsverdi, må vi skille mellom aksjens markedsverdi og aksjens skattbare verdi. Den skattbare verdien er den verdien av aksjen du må betale skatt av. Den skattbare verdien er forskjellen mellom din inngående og utgående aksjeverdi. Den inngående aksjeverdien er prisen du selv måtte betale når du kjøpte aksjen. Den utgående aksjeverdien er prisen du fikk når du solgte aksjen. Forskjellen mellom inngående og utgående aksjeverdi er din fortjeneste som også er skattepliktig. 

Simpelt flertall i generalforsamlingen

Eier du mer enn 50% av aksjene i et selskap kontrollerer du også avgjørelsene som fattes av generalforsamlingen, hvor aksjonærene møtes minst en gang i året for å stemme over styrets forslag, f.eks. hvordan selskapet skal bruke fjordårets overskudd. 

De som kontrollerer minst 50,1% av aksjene i generalforsamlingen har det vi kaller et simpelt flertall. Det vil si at de representerer synet til majoriteten til aksjonærene i selskapet. I tillegg finnes det en del andre nøkkeltall som det er viktig å være klar over for en strategisk investor. For nærmere informasjon om disse nøkkeltallene viser vi til artikkelen “De magiske prosentsatsene for et strategisk investor“.

Hvilke rettigheter gir en aksje?

Kjøper du en aksje i et selskap får du ved å eie denne aksjen de samme rettighetene i selskapet som de andre aksjonærene i selskapet. En aksje gir deg alltid:

 • rett til å avgi stemme på generalforsamlingen (fortsatt at du eier en A-aksje). Generalforsamlingen fordeler f.eks. selskapets overskudd, godkjenner regnskapene og velger styre m.m.
 • rett til utbytte (andel av overskuddet) på lik linje som alle andre aksjer i selskapet. Alle aksjer skal gi samme rett til utbytte.
 • fortrinnsrett ved en emisjon (kapitalutvidelse) i selskapet
 • kapitalskatt på gevinst og skattefradrag ved tap

Hvilke rettigheter og plikter en aksje gir deg reguleres for øvrig av:

 1. aksje- og allmennaksjeloven.
 2. selskapets vedtekter.
 3. eventuelle aksjonæravtaler mellom aksjonærene.

Aksjeklasser: A – aksjer og B – aksjer

En aksje er ikke bare en aksje, da det finnes flere typer aksjer og forskjellige aksjeklasser. I Norge har vi to aksjeklasser: – A- og B-aksjer. Forskjellen kan forklares slik:

Som det går frem av klassifiseringen er det kun A-aksjene som har stemmerett på generalforsamlingen hvor aksjonærene:

 • godkjenner årsregnskapene.
 • fordeler utbytte.
 • velger styre.
 • treffer viktige strategiske beslutninger.

Ønsker du å ha innflytelse i selskapet må du sikre deg A-aksjer, da B-aksjer ikke gir noen stemmerett. B-aksjer har imidlertid rett til fult utbytte, på lik linje som det A-aksjer får.

For en trader betyr det ingenting om man eier en A eller B aksje, da alle aksjene får det samme utbytte. For en strategisk investor som ønsker å få innflytelse i selskapet, f.eks. gjennom en styreposisjon, er situasjonen helt annerledes. Strategiske investorer ønsker kun å eie A-aksjer, da det kun er disse aksjene som gir makt gjennom generalforsamlingens avstemminger.

Unoterte og noterte aksjer

Ikke alle selskaper er notert på børsen. Kun børsnoterte selskaper kan handles på børsen. Vi må derfor skille mellom:

 • Noterte aksjer : Aksjer som er notert på en børs og som du dermed kan kjøpe og selge via en børsmegler, f.eks. en online megle.
 • Unoterte aksjer : Aksjer som ikke er notert på en børs. Disse aksjene kan ikke kjøpes eller selges på børsen gjennom en aksjemegler.

På sidene våre tar vi kun for oss kjøp og salg at noterte aksjer. Det vil si aksjer du kan kjøpe og selge på en børs via en nettmegler.

Les mer: Noterte og unoterte aksjer.

Hvilke selskaper er børsnotert?

Det er frivillig om et selskap ønsker å bli børsnotert eller ikke. I Norge kan ikke aksjeselskaper børsnoteres. Kun allmennaksjeselskaper kan noteres på Oslo Børs.

De fleste allmennaksjeselskaper er ikke børsnotert. Idag finnes det bare rundt 220 selskaper som er notert på Oslo Børs.

For å bli tatt opp på Oslo Børs må selskapet oppfylle gjeldende børsens krav. Disse kravene omfatter blant annet regler om antall eiere, antall aksjer og størrelse.

Et registrert verdipapir

Noen tror at forskjellen mellom en notert og unotert aksjer er om aksjen er registrert på en juridisk enhet eller ikke. Med juridisk enhet menes en person, et selskap eller institusjon. Dette er ikke tilfelle.

Alle aksjer er alltid registrert på juridiske enheter. De er IKKE et verdipapir som penger, hvor verdien verdipapiret representerer tilhører den som fysisk eier verdipapiret for øyeblikket. I aksjeselskaper kan eierne av aksjene registreres i en aksjebok som selskapets styre har ansvaret for å holde oppdatert eller i Verdipapirsentralen som er et offentlig register som holder oversikt over hvem som eier hvilke verdipapirer i Norge. I allmennaksjeselskaper er aksjene alltid registrert i Verdipapirsentralen.

Hvordan tjene penger på en aksje?

Det finnes tre måter du kan tjene penger på en aksje:

 1. Du kjøper aksjen for så å selge den når aksjekursen har steget. Forskjellen mellom inngangsverdien og utgangsverdien er din fortjeneste (gevinst)
 2. Du kjøper en aksje for å vente på det årlige utbytte (dividende) som enkelte selskaper gir tilbake til sine aksjonærer. Utbytte er en del av forårets overskudd som fordeles likt på alle aksjene. 
 3. Du kjøper en aksje for å vente på utbytte før du så selger aksjen når aksjekursen har steget. Du tjener dermed penger både på utbytte du får før du selger og ved at utgangsverdien din er høyere enn din inngangsverdi.

Aksjer gir høyere avkastning enn andre investeringsobjekter

Historisk sett er det ingen andre spareformer som har gitt større avkastning over tid enn aksjemarkedet. Dette er hovedgrunnen til at kjøp og salg av aksjer er blitt så populært. Skal du tjene penger på aksjer må du imidlertid være villig til å se at aksjene svinger i verdi, tørre å ta risiko, ha tålmodighet og tenke langsiktig.

hovedindeksen 1996-2021
Kilde: Yahoo Finance. Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) har i perioden 1996 til januar 2021 steget med 906 prosent.

Hvordan kjøpe en aksje?

aksjemarkedet

Børsnoterte aksjer kan kun kjøpes gjennom en aksjemegler. De fleste aksjemeglerne er idag digitale i form av en nettside du kan logge deg inn på for å kjøpe og selge aksjer. Den største nettmegleren i Norge er Nordnet. De fleste bankene har også denne tjenesten så sjekk med hvor du idag har din nettbank.

Aksjeportefølje

De fleste investorer velger å investere i en aksjeportefølje istedenfor en enkeltaksje. Med aksjeportefølje menes en samling ulike aksjer eller aksjefond investoren har valgt å investere i for å redusere risikoen og optimalisere fortjenestepotensialet. Dette er tradisjonelt den tryggeste strategien og den strategien som gir størst avkastning

Les mer: Aksjeportefølje

Du leser nå artikkelserien: Aksjeteori

Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en aksje?
 • Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Aksjesplitt og aksjespleis
 • Noterte og unoterte aksjer
 • Vekstaksje eller verdiaksje? Hva er forskjellen?
 • De magiske prosentsatsene for en strategisk investor