Enterprise Value-to-EBITDA

    Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler om Komperatiiv analyse

Selskapesverdimultipler er multipler basert på verdien av all kapital i selskapet. Slike multipler skiller seg derfor fra prismultipler ved at man inkluderer selskapets gjeld i selskapsverdien. Ved sammenlikning av flere selskaper har selskapsverdimultipler den fordelen at de er relativt mindre sensitive til selskapers finansieringsstruktur i forhold til prismultipler. I situasjoner der selskaper har samme kapitalsammensetning kan selskapsmultipler og prismultipler komplimentere hverandre.

EV/EBITDA er den mest brukte selskapsverdimultiplen benyttet av analytikere (Merril Lynch & Co., 2006). EBITDA er en kapitalstrøm som går til både eiere og lånegivere så dermed er det et passende mål til bruk sammen med faktoren selskapsverdi. Selskapsverdien defineres som totalverdien av selskapet:

Selskapsverdi = Markedsverdi gjeld + Egenkapital – Overskuddskontanter – Kortsiktige investeringer

Pinto et. al. (2010) nevner flere fordeler og ulemper ved bruk av EV/EBITDA. EV/EBITDA er normalt bedre egnet enn P/E til å vurdere selskaper med forskjellige gjeldsandeler på grunn av at EBITDA ikke inkluderer renter mens EPS er etter renter. EBITDA er bedre egnet til å vurdere selskaper med forskjellige nedskrivnings- og avskrivningskostnader ettersom EBITDA beregnes før disse trer i kraft, til forskjell fra hvordan fortjenesten beregnes. Dette er grunnen til at EBITDA er det foretrukne målet når analytikere vurderer kapitalintensive bransjer. EBITDA er i tillegg normalt positivt når EPS er negativ. Nedsider ved EBITDA er at det vil overestimere kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter når arbeidskapitalen vokser.

Totalkapitalmetoden, som direkte reflekterer størrelsen på selskapers nødvendige kapitalbehov, har et sterkere bånd til verdsettelsesteori enn EBITDA. Grant og Parker (2001) hevder at EBITDA reflekterer forskjeller i selskapers kapitalsammensetning kun hvis avskrivningskostnadene reflekterer det virkelige kapitalforbruket i selskapet.

EBITDA er, som vi nevnte i delkapitlet over, mye brukt i kapitalintensive bransjer. I forsikringsbransjen der store deler av inntektene og kostnadene genereres av investeringer i finansmarkedene og består av finansinntekter og finanskostnader, vil ikke EBITDA romme mye innsikt. EBITDA er derfor uegnet til vurdering av forsikringsselskaper. 

Du leser nå artikkelserien: Komperatiiv analyse

<< Pris/Kontantstrøm (P/CF)
    Andre artikler i serien er: 
  • Komparativ analyse
  • Multippel analyse
  • P/E (Price/Earning) og yields
  • Pris/bok (P/B)
  • Pris/Salg (P/S)
  • Pris/Kontantstrøm (P/CF)
  • Enterprise Value-to-EBITDA