Pris/bok (P/B)

    Denne artikkelen er del 4 av 7 artikler om Komperatiiv analyse

P/B er en forkortelse for Pris/Bok og er en mye brukt multippel (forholdstall) blant av analytikere og investorer i komparative analyser. Nevneren i P/B er knyttet til selskaps balanse. Uttrykket bokverdi er knyttet til at vi henter verdiene fra regnskapet og ikke fra markedsverdien. Med bokverdier menes egenkapital. P/B blir dermed et uttrykk for hvor mye investorer har investert i selskapet. P/B blir, på samme måte som P/E, brukt både på totale verdier og på per aksje nivå.

pris-bok

P/B

P/B-forholdet til selskapene påvirkes av kapitalstrukturen. Vi bør derfor først finne det ujusterte pris/bok-forholdet for de to selskapene, og deretter beregnet tilsvarende forhold med fokus på netto driftskapital.

Bokverdi er en akkumulert størrelse i balansen, dermed er den nesten alltid positiv. 

Metoden bør kun brukes i sammenlikning mellom bedrifter innen samme bransje som er sterkt sammenliknbar i for eksempel finansieringsstruktur, regnskapspraksis etc.

Forholdstallet oppgis i prosenter og hvis det er 100, viser det forventninger som tilsvarer avkastningskravet fra eierne. Er tallet over 100 viser det høyere forventning enn eiernes avkastningskrav, og motsatt hvis tallet er under 100.

For finansielle institusjoner som forsikringsselskaper, stemmer ofte bokverdier veldig godt med markedsverdiene noe som styrker P/B estimatene (Wild et.al., 2001, s. 233). Bokverdier tar imidlertid ikke høyde for eiendeler som ikke fremkommer i balansen, som for eksempel humankapital eller merkevareverdi.

For industribedrifter vil bokverdier ofte bestå av lave historiske verdier noe som vil redusere nytten av P/B estimatene dersom man ikke klarer å justere opp til dagens virkelige verdier. Utstedelse av nye aksjer eller gjenkjøp av aksjer kan forskyve det historiske sammenlikningsgrunnlaget.

Etter at vi har beregnet Pris/Bok forholdet for selskapet vi analyser, må vi finne det komparative (sammenlignbare) Pris/Bok forholdet til selskapet ved å vekte den gjennomsnittlige VNDK/NDK-multiplikatoren for bransjen med selskapets netto finansielle gjeldsgrad. Vi bør inkluderer selskapet i bransjegjennomsnittet og forutsette at netto finansiell gjeld og minoritetsinteresser er bokført til virkelig verdi.

Den justerte komparative Pris/Bok-multiplikatoren kan da uttrykkes som følger:

Du leser nå artikkelserien: Komperatiiv analyse

<< P/E (Price/Earning) og yieldsPris/Salg (P/S) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Komparativ analyse
  • Multippel analyse
  • P/E (Price/Earning) og yields
  • Pris/bok (P/B)
  • Pris/Salg (P/S)
  • Pris/Kontantstrøm (P/CF)
  • Enterprise Value-to-EBITDA