P/E (Price/Earning) og yields

    Denne artikkelen er del 3 av 7 artikler om Komperatiiv analyse

Hva er P/E (Aksjekurs/Resultat)?

P/E er en forkortelse for Price/Earning eller Aksjekurs/Resultat på norsk. Forholdstallet er idag det mest populære forholdstallet for å verdsette aksjer og selskaper. 

P/E betyr:

Price per Earnings

P/E verdien brøken gir forteller oss hvor mye en investor er villig til å betale for en krone av selskapets fortjeneste.

Hvordan beregnes P/E?

P/E forholdet beregnes ved å dele markedsverdien med selskapets resultat, før ekstraordinære poster fratrukket skatt. Forholdstallet kan også beregnes ved å dele pris (siste aksjekurs) med resultatet per aksje. Forholdstallet blir det samme.

Med resultatet (Earnings) menes overskudd, underskudd eller bunnlinjen i regnskapet for perioden. Perioden er normalt et regnskapsår som går fra januar til januar. Resultatet defineres som overskuddet etter skatt, eller årsresultatet/fortjenesten som det kalles i norske regnskap.

Resultatet må være annualisert, altså være for ett helt år. Om overskuddet svinger mye fra år til år, bør man bruke en gjennomsnittlig årlig overskudd for noen år tilbake. Man kan også benytte ett fremtidig estimert årlig overskudd. P/E blir da et fremtidig estimat.

Telleren i P/E, price, kan uttrykkes som aksjepris/kurs per aksje eller totalt for markedsverdien til hele selskapet. Nevneren, fortjeneste, gir rom for variasjon og tolkning. 

Fortjeneste kan uttrykkes på mange måter: EBIT, EBITDA, NOPLAT, EBT osv. Det er vanlig å uttrykke nevneren på enhets nivå, EPS, altså fortjeneste per aksje. Det er viktig at man er konsistent dersom man skal sammenlikne flere selskaper, og at man velger det fortjenesteestimatet som best reflekterer den virkelige verdiskapningen i selskapene som analyseres.

Inntjeningsevnen er hoveddriveren til verdiskapningen for investorer, og EPS er en av de faktorer analytikere vier mest oppmerksomhet (Liu, Nissim og Thomas, 2007). Det finnes imidlertid noen faktorer som kan gjøre P/E mindre nyttig. EPS kan være lik null, negativ eller ha veldig liten verdi relativt til prisen. Da vil ikke P/E gi økonomisk mening. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er faktisk fortjeneste knyttet til driften og hva som er engangstilfeller dersom selskapene ikke spesifikt presiserer dette på en skikkelig måte.

Et selskaps P/E-tall kan utregnes ved bruk av følgende formel:

Bergning av P/E

Resultatet man får ved å bruke formlene ovenfor vurderes så mot tilsvarende beregninger for sammenlignbare selskaper. Man observerer ofte store forskjeller i P/E-tall innenfor samme bransje. For å ikke trekke feil slutninger, må man identifisere og justere beregningsgrunnlaget dersom det er nødvendig.

Beregnes gjøres ved å ta utgangspunkt i aksjekursen på et gitt tidspunkt. Tidspunktet må være likt for begge selskapene. For å justere for kapitalstruktur bør vi velge å gå via en tilsvarende multiplikator med fokus på netto driftskapital i beregningen av multiplikatoren. Her kan vi inkludere selskapet i beregningen av bransjegjennomsnittet og forutsette at netto finansiell gjeld og minoritetsinteresser er balanseført til virkelig verdi. Vi kan da sette opp følgende formel:

La oss si at et selskap har et resultat før ekstraordinære poster, fratrukket skatt, på 303 millioner kroner, mens markedsverdien til selskapet er 4.606 millioner kroner. Beregnet P/E blir da:

P/E = 4604 / 303 = 15,2

P/E tallet er et uttrykk for hvor mange år det vil ta å tjene inn en investering. I dette tilfellet vil det ta 15,2 år å tjene inn investeringen hvis du skulle kjøpt hele selskapet. Man pleier å si at bedriften handles til 15,2 multiplikator, dvs at den handles til 15,2 ganger overskuddet.

Høy P/E (typisk over 30) indikerer også at investorer tror på høy vekst fremover, mens lav P/E (typisk under 15) tenderer til å ha lavere forventet vekst.

Den mest fornuftige bruken av P/E er når en sammenligner med selskaper fra samme bransje, hele markedet eller historisk P/E for selskapet du ser på. Samtidig er det viktig å huske på at et selskap kan ha lavere P/E enn et tilsvarende selskap grunnet ulike kapitalstruktur, risikonivå og vekstpotensiale, dermed har også P/E de samme utfordringene som vi har nevnt ovenfor.

Et par ting kan forvrenge P/E forholdstallet, eksempelvis kan selskapet selge unna deler av virksomheten noe som i sin tur kan blåse opp ”E” (fortjenesten) og gir lavere P/E. Videre kan fortjenesten være blåst opp eller flattrykket som følge av engangseffekter i regnskapet. Det er to typer P/E, en historisk (siste 4 kvartaler), eller fremadskuende der analytikere estimerer fortjenesten de neste 4 kvartalene for å kalkulere forholdstallet. Siden de fleste selskaper øker fortjenesten fra år til år, vil det estimerte P/E-tallet typisk være lavere enn historisk P/E.

Yields

En annen måte å betrakte P/E på er å ta inversverdien og multiplisere med 100. Du får da årlig avkastning i prosent, også kalt fortjeneste yield (E/P). I dette tilfellet blir dette:

1 / (P/E) x 100 = 1 / 15,2 x 100 = 6,8%.

Noe som betyr at investeringen i aksjen eller selskapet vil gi deg en årlig avkastning på 6,8%. For dem som er gode i prosentregning, så ser vi at en annen måte å regne ut dette på er: E/P x 100 = 303 / 4606 x 100 = 6,8%. Man kan også beregne prosent avkastning for enkeltaksjer som blir E/P x 100 = 3,75 / 57 x 100 = 6,8%.

Det fine med yields er at du kan sammenligne med andre typer investeringer. Anta at du kan få 4,5 % avkastning i banken, et selskap med P/E 20 vil ha en fortjeneste yield på 5 %, kun marginalt bedre enn banken. Om det er lønnsomt avhenger da av din forventing til fremtidig fortjenestevekst.

Du leser nå artikkelserien: Komperatiiv analyse

<< Multippel analysePris/bok (P/B) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Komparativ analyse
  • Multippel analyse
  • P/E (Price/Earning) og yields
  • Pris/bok (P/B)
  • Pris/Salg (P/S)
  • Pris/Kontantstrøm (P/CF)
  • Enterprise Value-to-EBITDA