Kombinasjonsfond


    Denne artikkelen er del 7 av 9 artikler om Aksjemarkedet

Hva er et kombinasjonsfond?

Som det går frem av navnet er et kombinasjonsfond en kombinasjon av et aksjefond og rentefond. Et kombinasjonsfond er med andre ord et fond som investerer både i rentebærende verdipapirer og aksjer. De kan f.eks. investere 50% av forvaltningskapitalen i aksjer og 50% i rentebærende papirer (f.eks. obligasjoner). Fondskapitalen er summen av alle fondsandeler som er solgt.

Det finnes her ingen standardisert inndeling av hvor stor andel av forvaltningskapitalen som skal investeres i aksjer og rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og rentebærende papirer vil derfor variere fra kombinasjonsfond til kombinasjonsfond.

Typer kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene inndeles i følgende grupper:

 • Norske kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond hvor minst 80% av forvaltningskapitalen plasseres i norske verdipapirer.
 • Internasjonale kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som plasserer majoriteten av forvaltningskapitalen i utenlandske verdipapirer og aksjer.
 • Livssyklusfond: En variant av kombinasjonsfond. Her er andelen aksjer høy tidlig i fondets livssyklus, mens obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utgjør en stadig større andel av fondets portefølje i de senere fasene av livssyklusen. Overgangen fra høy aksjeandel til høy andel rentebærende verdipapirer innebærer at andelseiernes kursrisiko (variasjon i verdien av fondsandelen) reduseres etter hvert som innløsningstidspunktet nærmer seg.
 • Andre kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som ikke kan klassifiseres i noen av gruppene over. F.eks bransjeeksponerte kombinasjonsfond.

Risiko og avkastning i kombinasjonsfond

Avkastningen og risikoen i kombinasjonsfond er avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større andel aksjer porteføljen inneholder, jo større blir også forventningene om å få en høy avkastning med en høy risiko.

Styr unna svært skjevfordelte fond

Enkelte kombinasjonsfond har 80-90% av fondskapitalen knyttet opp mot aksjer eller obligasjoner. Dette kalles et svært skjevfordelt fond, da fondet omtrent er et aksjefond eller et obligasjonsfond. Vårt råd er at du bør styre unna slike fond og heller satse på å plassere den ønskede andelen av din kapital i rene aksjefond eller obligasjonsfond, slik at du selv beholder risikostyringen over din kapital.

Ikke velg obligasjons- eller kombinasjonsfond hvis du har gjeld

Har du personlig gjeld bør du heller nedbetale denne gjelden istedenfor å investere din kapital i obligasjons- eller kombinasjonsfond. Dette fordi kombinasjonsfond i større eller mindre grad er lastet med rentepapirer (obligasjoner) som gir en lavere forventet avkastning (risikojustert) enn lånerenten på din bil eller bolig. Du oppnår derfor bedre avkastning på å nedbetale ditt bil- eller boliglån enn å eie et obligasjonsfond.

I stedet for å eie aksjefond og obligasjonsfond i en 50/50-fordeling gjennom et kombinasjonsfond, bør du heller nedbetale gjelden din med 50% av tilgjengelig kapital og investere den andre halvparten i aksjefond.


Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

<< Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)Verdipapirsentralen (VPS) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
 • Bullmarked og bearmarked
 • Aksjeindeks
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjefond
 • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
 • Kombinasjonsfond
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan