Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)


    Denne artikkelen er del 6 av 9 artikler om Aksjemarkedet

Hva er et rentefond?

Rentefond er et alternativ til aksjefond og passer dem som synes aksjefond gir en for stor risiko. I motsetning til aksjefond som investerer i aksjer, investerer rentefond i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Rentefond oppnår som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner klarer å oppnå på egen hånd og er dermed et godt alternativ til høyrentekonti som ofte krever høye minsteinnskudd. Å investere i rentefond er også en måte å redusere eller spre risiko på.

Bakdelen med rentefond er at du ikke kan plassere dem på din Aksjesparingkonto (ASK), da dette ikke er handel med aksjer men verdipapirer.

Rentefond

Pengemarkedsfond og obligasjonsfond

Rentefondene deles inn i:

 • Pengemarkedsfond.
 • Obligasjonsfond.
 • Andre rentefond.

Forskjellen mellom disse fondene er at obligasjonsfond investerer i rentebærende papirer med lenger gjenværende løpende varighet (durasjon) enn pengemarkedsfond.


Pengemarkedsfond investerer gjerne i lånepapirer med en gjenværende løpetid fra 3 måneder til 1 år, mens obligasjoner investerer i papirer med durasjon fra ett til tre år. Jo kortere gjenværende løpetid, jo tryggere anses papiret å være. Pengemarkedsfond som kategori har dermed noe lavere risiko enn obligasjonsfond.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond er den fondsgruppen som har den lavest risikoen. Siden det er en sammenheng mellom risiko og avkastning betyr dette også at pengemarkedsfond er den fondsgruppen som gir den laveste avkastningen. Over tid kan du forvente å få litt høyere avkastning enn på en høyrentekonto i bank.

Pengemarkedsfond investerer kun i rentepapirer med kort bindingstid (maksimalt 1 år).

Pengemarkedsfond er et alternativ til bankens høyrentekonto og brukes ofte for å plassere kortsiktig bufferkapital. F.eks. bufferkapital du kan bruke hvis bilen skulle gå i stykker. Pengene du har plassert i et pengemarkedsfond kan du gjøre tilgjengelig på kort varsel og disse pengene er ikke utsatt for verdisvingninger.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond investerer i rentebærende obligasjoner med kort eller lang løpetid. Dette er trygge statsobligasjoner og selskapsobligasjoner som har litt høyere risiko enn statsobligasjoner. Obligasjonsutstederne betaler renter på obligasjonslånene til innehaverne av obligasjonene.

Den største forskjellen mellom de ulike obligasjonsfondene er deres rentefølsomhet ved endringer i markedsrenten. Obligasjonsfond med kort løpetid vil ha lavere risiko ved renteendringer i forhold til obligasjonsfond med lang løpetid. 

Når markedsrentene går opp vil verdien på fondsandelene falle, og motsatt så vil verdien på fondsandelene stige når markedsrenten går ned. Jo lengre tid det er til obligasjonene i fondet forfaller, desto større blir kurssvingningen i fondet ved endringer i markedsrenten.  

Fordelen med å spare i obligasjonsfond er at du over tid kan forvente høyere avkastning enn ved sparing i pengemarkedsfond, men du må da også tåle større svingninger i verdiutviklingen.

Obligasjonsfond gir deg ikke like raskt tilgang til pengene som pengemarkedsfond. Obligasjonsfond er derfor best egnet for sparing på mellomlang sikt.

Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

<< AksjefondKombinasjonsfond >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
 • Bullmarked og bearmarked
 • Aksjeindeks
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjefond
 • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
 • Kombinasjonsfond
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan