Arbitasje

    Denne artikkelen er del 8 av 10 artikler om Opsjoner

arbitasje

Arbitrasje innebærer at du oppnår en risikofri gevinst ved å utnytte prisskjevheter på verdipapirer.

Hvis ABC-aksjen er børsnotert både i Oslo og London og du i en gitt situasjon kan kjøpe ABC-aksjen i Oslo og samtidig selge den til en høyere pris i London, kan du oppnå en risikofri gevinst eller såkalt arbitrasje.

Mulighetene for arbitrasje kan imidlertid også forekomme mellom opsjons og aksjemarkedet. I opsjonsmarkedet kan du nemlig foreta såkalte syntetiske kjøp og salg av aksjer ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner. Således kan du oppnå arbitrasje ved enten å kjøpe aksjen syntetisk og samtidig selge aksjen dyrere i aksjemarkedet, eller ved å utstede aksjen syntetisk og samtidig kjøpe aksjen billigere i aksjemarkedet. Renter spiller i tillegg en betydelig rolle ved beregningen av verdien på de syntetiske aksjene.

Kjøp av syntetisk aksje

Kjøp av syntetisk aksje vil si:

– Kjøpe kjøpsopsjon og samtidig utstede salgsopsjon med samme innløsningskurs og bortfallsmåned

En aksje som kjøpes syntetisk i opsjonsmarkedet ved å kjøpe en kjøpsopsjon og samtidig utstede en salgsopsjon med samme innløsningskurs og bortfallsmåned, har samme avkastningskurve som en tilsvarende aksje kjøpt i aksjemarkedet. Fordelen er at du betaler langt mindre for den syntetiske aksjen, men oppnår de samme avkastningsmulighetene. Rentefordelen ved å investere et langt lavere beløp kan være stor i løpet av den aktuelle perioden.

Anta at du er positiv til ABC-aksjen og ønsker å kjøpe 1000 aksjer til dagens kurs på kr 92. Gjennom din megler får du vite at prisene i opsjonsmarkedet er gunstige for å kjøpe ABC-aksjen syntetisk. Mer spesifikt så er kjøpsopsjonene relativt “billige”, mens salgsopsjonene er relativt “dyre”. Du velger derfor å kjøpe 1000 ABC-aksjer syntetisk ved å kjøpe 10 ABC90KJØP og samtidig utstede 10 ABC90SALG for henholdsvis kr 10 og kr 8. Du betaler netto kr 2 for posisjonen eller totalt kr 2.000 (2x10x100) og kontrollerer dermed 1000 ABC-aksjer frem til bortfall om 3 måneder.

Dersom du hadde kjøpt 1000 ABC-aksjer i aksjemarkedet til kr 92 pr aksje, måtte du ha betalt totalt kr 92.000. Ved å kjøpe ABC-aksjen syntetisk betaler du kun kr 2.000. Hvis du setter forskjellen, dvs. kr 90.000 inn på en høyrentekonto som gir 12% i året eller 3% på 3 måneder, vil du oppnå en rentefordel på kr 2.700 (90.000*3%). Dette må tas med i verdiberegningen av kombinasjonen.

Den syntetiske posisjonen sikrer at du får kjøpt ABC-aksjen til kr 92 på bortfallsdagen forutsatt at de utstedte salgsopsjonene ikke blir innløst av kjøperen før bortfall. Hvis ABC-aksjen på bortfallsdagen er under kr 90, vil de utstedte salgsopsjonene bli innløst av kjøperen. Du må da kjøpe ABC-aksjen til kr 90.

Den mottatte opsjonspremien på kr 8 vil du beholde, mens du vil tape kr 10 på de kjøpte kjøpsopsjonene som du ikke vil innløse. Netto har du således betalt kr 92 for ABC-aksjen.

Hvis ABC-aksjen er over kr 90 på bortfallsdagen, vil du innløse kjøpsopsjonene og betale kr 90 for ABC-aksjene. For denne retten har du betalt kr 10 slik at ditt totale utlegg vil bli kr 100 pr aksje. Imidlertid vil ikke salgsopsjonene bli innløst på aksjekurser over 90. Du kan derfor beholde den mottatte opsjonspremien på kr 8 pr aksje slik at ditt nettoutlegg blir kr 92 pr aksje (100-8).

Avkastningskurven for den syntetiske posisjonen vil være identisk med avkastningskurven for en aksje som er kjøpt på kr 92. Hvis kursen på ABC-aksjen på bortfallsdagen er kr 102 og du hadde kjøpt aksjen, ville du ha tjent kr 10 pr aksje eller totalt kr 10.000. Dette tilsvarer en avkastning på 10,9%. Den syntetiske aksjen vil gi en tilsvarende gevinst. I tillegg kan du legge til rentefordelen på kr 2.700 slik at den totale avkastningen vil bli kr 12.700 eller 13,8%.

Arbitrasjemuligheter oppstår hvis aksjen for eksempel i et øyeblikk kan selges for kr 94 i aksjemarkedet, mens den syntetiske aksjen fremdeles kan kjøpes for kr 92 i opsjonsmarkedet. Du kan da kjøpe den syntetiske aksjen og samtidig selge aksjen i aksjemarkedet og oppnå en risikofri gevinst på kr 2 pr aksje. For å kunne oppnå denne arbitrasjen forutsettes det således at du har muligheter til å selge aksjer “short“, dvs. selge aksjer han ikke eier. Denne kombinasjonen, dvs. aksjesalg kombinert med kjøp av den syntetiske aksjen, er en såkalt “reversal“.

Salg av syntetisk aksje

Salg av syntetisk aksje vil si:

– Utstede kjøpsopsjon og samtidig kjøpe salgsopsjon med samme innløsningskurs og bortfallsmåned.

Naturlig nok er en solgt syntetisk aksje det motsatte av en kjøpt og er gunstig når kjøpsopsjoner er relativt “dyre”, mens salgsopsjonene er relativt “billige”. Hvis du tror at en aksje skal falle, kan denne kombinasjonen være et godt alternativ til kun å kjøpe salgsopsjoner fordi du finansierer de kjøpte salgsopsjonene med opsjonspremien fra de utstedte kjøpsopsjonene. Ulempen er at tapspotensialet er ubegrenset ved en stigning i den underliggende aksjen.

Arbitrasjemuligheter oppstår hvis aksjen for eksempel i et øyeblikk kan kjøpes for kr 90 i aksjemarkedet, mens den syntetiske aksjen fremdeles kan selges for kr 92 i opsjonsmarkedet. Du kan da kjøpe aksjen i aksjemarkedet og samtidig selge aksjen syntetisk i opsjonsmarkedet og oppnå en risikofri gevinst på kr 2 pr aksje. Denne kombinasjonen, dvs. aksjekjøp kombinert med salg av den syntetiske aksjen, er en såkalt “conversion“.

En investor som er sikker på at ABC-aksjen skal falle, selger ABC-aksjen syntetisk ved å kjøpe 10 ABC90SALG og samtidig utstede 10 ABC90KJØP til henholdsvis kr 8 og kr 10. Kombinasjonen gir ham således kr 2 pr aksje eller totalt kr 2.000. Han har dermed “solgt” 1000 ABC-aksjer til kr 92 pr aksje, dvs. innløsningskursen pluss den mottatte opsjonspremien på kr 2 (10-8).

Den syntetiske kombinasjonen sikrer at investoren får solgt 1000 ABCaksjer til kr 92 på bortfallsdagen. Hvis ABC-aksjen på bortfallsdagen er over kr 90, vil de utstedte kjøpsopsjonene bli innløst av kjøperen. Investoren må da selge ABC-aksjen til kr 90. Den mottatte opsjonspremien på kr 10 vil han beholde, mens han vil tape kr 8 på de kjøpte salgsopsjonene som han ikke vil innløse. Netto har han således solgt ABC-aksjen for kr 92.

Hvis ABC-aksjen er under kr 90 på bortfallsdagen, vil investoren innløse salgsopsjonene og dermed selge ABC-aksjene for kr 90. For denne retten har han betalt kr 8 og mottar således netto kr 82 pr aksje. På kurser under 90 vil derimot kjøpsopsjonene ikke bli innløst, og investoren vil beholde den mottatte opsjonspremien på kr 10. Han vil dermed netto ha mottatt kr 92 pr aksje.

Avkastningskurven for totalposisjonen vil bli nøyaktig motsatt av avkastningskurven for en aksje som er kjøpt på kr 92. Hvis kursen på ABC-aksjen på bortfallsdagen er kr 82, vil den solgte syntetiske aksjen gi investoren en gevinst på kr 10 pr aksje eller totalt kr 10.000. Hvis han kun hadde kjøpt salgsopsjonene, hadde han til sammenligning ikke oppnådd gevinst fordi opsjonspremien ville veie opp for realverdien på kr 8 (90-82-8=0). Muligheten til å ta gevinst ved å stenge posisjonen er imidlertid tilstede i hele løpetiden.

Det kan også oppstå situasjoner i opsjonsmarkedet hvor investorer kan oppnå arbitrasje ved å foreta samtidig kjøp og salg av syntetiske aksjer. Dersom en aksje kjøpes syntetisk i en opsjonsserie og samtidig selges dyrere i en annen, kan investoren oppnå en risikofri gevinst. Man sier da at investoren gjør en “box“. Transaksjonskostnader må selvfølgelig tas med i beregningen når man søker etter arbitrasjemuligheter.

Forwards

Definisjon:

– En forward kontrakt er en avtale mellom to parter om å omsette en aksje til en bestemt pris på et fremtidig tidspunkt.

Avkastningskurven til en forwardkontrakt er identisk med den til synteter. Når man vurderer arbitrasjemuligheter mellom aksjer og derivatmarkedet må prisen på aksjen derfor sees i sammenheng med den til synteten (beskrevet over) og forwardkontrakten.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

<< Opsjonssikring og avkastningForwards og futures >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Opsjoner
  • Kjøpsopsjon (CALL)
  • Salgsopsjon (PUT)
  • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
  • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
  • Opsjon kombinasjoner
  • Opsjonssikring og avkastning
  • Arbitasje
  • Forwards og futures
  • Skatt på opsjoner, forwards og futures