Forwards og futures

    Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler om Opsjoner

Forwards og futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Både futures og forwards går under betegnelsen “terminer“. I likhet med opsjoner er terminer en avtale om kjøp og salg av verdipapirer til en fastsatt kurs på et fremtidig tidspunkt.

Ved inngåelse av en terminkontrakt forplikter imidlertid både kjøperen og selgeren av terminkontrakten seg til å utføre den fremtidige handelen. Dette skiller seg fra opsjonskontrakter der utstederen (selgeren) av opsjonen har en forpliktelse, og innehaveren (kjøperen) har en rett til å benytte seg av opsjonen.

Hvorfor handle opsjoner, forwards og futures?

Opsjoner og terminer brukes ofte som et alternativ eller kompliment til investeringer i aksjer og obligasjoner, da de gir deg muligheten til å tjene penger eller sikre deg mot tap.

Den største fordelen med terminer (forwards og futures) er at du kan oppnå omtrent samme avkastning som om du hadde handlet de underliggende aksjene med å investere langt mindre kapital. Dette takke være giring effekten terminer gir.

I tillegg kan du tjene penger uansett om markedet faller, stiger eller står stille. Tror du at markedet eller en aksje skal falle, kan du selge futures. Faller markedet vil futuren falle i pris slik at du kan kjøpe den billigere tilbake og dermed tjene penger på fallet. Det motsatte er tilfelle dersom markedet stiger. Du vil da tjene penger på å kjøpe futures. 

Kjøp og salg av forwards og futures

Kjøp og salg av forwards og futures går i praksis ut på å:

 • Kjøpe forwards/futures når man tror at aksjekursen/markedet skal opp.
 • Selge forwards/futures når man tror at aksjekursen/markedet skal ned.

Om du handler forwards eller futures vil avhenge av den underliggende varen du handler. Futures er notert på aksjeindeksen OBX og er en indeks som kan ses på som en “markedsaksje”, sammensatt av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Forwards noteres på både norske og svenske aksjer som det også noteres opsjoner på. I tillegg er det notert forwards på den svenske aksjeindeksen OMX, som består av de 30 mest omsatte selskapene på Stockholms Fondbörs.

Ved kjøp eller salg av aksjer, tror man henholdsvis at aksjene skal stige eller synke i verdi. Det samme gjelder for forwards og futures. Dersom man tror aksjemarkedet generelt skal stige, kjøper man futures. Tilsvarende vil man selge futures dersom man mener aksjemarkedet skal falle.

Forwards og futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende på et fremtidig tidspunkt. Når avtalen inngås, dvs. på kjøps eller salgstidspunktet, vil verken kjøperen betale eller selgeren motta penger for terminen. Begge parter må derimot stille sikkerhet for sine forpliktelser. Sikkerheten må stilles helt til terminen bortfaller eller stenges.

Anta at OBX-futures med bortfall om 2 måneder noteres til 300. En investor forventer at aksjemarkedet generelt skal stige, hvilket innebærer at også OBX-futuren vil stige. Han kjøper derfor én OBX-future. Ved å gjøre dette har han forpliktet seg til, på et fremtidig tidspunkt, å betale kurs 300 for den underliggende OBX-indeksen. Verdien av futuren på kjøpstidspunktet er kr 30.000, dvs. kurs 300 multiplisert med en multiplikator på 100. Dersom investoren får rett og OBX-futuren stiger til 320, kan han realisere en gevinst på kr 2.000 ved å selge futuren i markedet, dvs. (320-300)*100. Selgeren av futuren har tapt det tilsvarende beløpet.

Dersom investoren tror at markedet vil falle, kan han selge futures. Ved et fall vil disse bli mindre verdt og han kan dermed realisere en gevinst ved å kjøpe dem tilbake til en lavere kurs.

Anta at en investor selger én future til kurs 300 fordi han tror at aksjemarkedet skal falle. Han får rett og to uker senere står OBX-futuren i 280. Ved å kjøpe tilbake futuren på 280 vil han stenge sin posisjon og dermed realisere en gevinst på kr 2.000, dvs. (300-280)*100. Kjøperen av futuren har tapt det tilsvarende beløpet.

Det er viktig å merke seg at både kjøper og selger av futures, når som helst i futurens løpetid, kan stenge sin posisjon ved å selge eller kjøpe tilbake futuren i markedet for å ta gevinst eller begrense tap. Dersom investoren ønsker det, kan han også beholde futuren helt frem til bortfall.

Hva koster det å handle forwards og futures?

Prising

Beregning av den teoretiske prisen til en forward- eller futureskontrakt er identisk. Den teoretiske prisen fremkommer ved å justere verdien på underliggende for et rente- og utbytteelement i kontraktens løpetid.

 • Premien på forwards/futures = Underliggende verdi – NV (utbytte) + rentetillegg
 • Rentetillegget gjenspeiler tid til bortfall og blir derfor mindre ettersom bortfall nærmer seg

Når man beregner den teoretiske prisen på OBX-futures tar man utgangspunkt i verdien på OBX-indeksen. Dersom det vil forekomme utbytteutbetaling i kontraktens løpetid, må det beregnes et estimat for verdifallet dette vil få for OBX-indeksen. Nåverdien av det estimerte verdifallet trekkes dermed fra OBX-verdien. Til den justerte OBX-verdien legges det så til et rentetillegg som representerer kontraktens løpetid. Jo lenger løpetid kontrakten har, desto høyere vil rentetillegget bli. Det tas utgangspunkt i den risikofrie renten som tilbys i markedet. Ofte er dette renten på statssertifikater med samme løpetid som futuren. På bortfallsdagen vil verdien av futuren være lik OBX-indeksens verdi, fordi rentetillegget vil være lik null.

Vi ønsker å beregne teoretisk OBX-futures pris (fair value) i en periode der det ikke utbetales utbytte. Anta at OBX-indeksen står i 600, den risikofrie renten er på 6% pr år, og futuren har 3 måneders gjenværende løpetid. Den teoretiske prisen blir da: (600-NVO)*(1+((6/4)/100)=609.

Selv om den teoretiske prisen i eksemplet over er beregnet til 609, betyr det ikke at futureskontrakten nødvendigvis blir handlet til denne prisen i markedet. Tilbud og etterspørsel vil ha stor innflytelse på prisene. Dersom investorene tror på en oppgang, vil mange kjøpe futures. Resultatet blir da at futuren blir priset høyere enn den teoretisk skulle ha vært. Det omvendte skjer dersom markedet er negativt og de fleste investorene selger futures. Markedsprisen på futuren vil da kunne bevege seg under den teoretiske, og til og med under verdien på OBX-indeksen. Man sier da at futuren selges med rabatt, noe som er et åpenbart negativt signal fra investorene. Prisen på futuren gir således en indikasjon på investorenes kortsiktige forventninger til markedet.

Anta at vi kjøper en forwardkontrakt på Norsk Hydro som løper over en periode hvor utbytteutbetaling finner sted. Kursen på Hydro er 400, den effektive renten er 10% pr år, utbytte er 7 kroner og utbetales om 1 måned. Forwardkontrakten har en gjenværende løpetid på 2 måneder. Den teoretiske forwardprisen til Hydro blir da: (400-6,94)*(1+((10/6)/100)=399,61 (der nåverdien til utbyttet på 7 kroner om 1 måned er 6,94).

Avgifter

Ved handel med forwards og futures påløper transaksjonskostnader når man kjøper, selger og stenger sine posisjoner. Kostnadene er faste pr kontrakt og betales ved hver transaksjon. Kurtasjen vil dekke avgifter til Oslo Børs, NOS, VPS og megleren. Megler kan opplyse om de avgiftssatser som til enhver tid gjelder.

Sikkerhet

Når man inngår en futures- eller forwardavtale forplikter man seg til å kjøpe eller selge underliggende verdipapir. Således betaler du ingenting på tidspunktet du inngår avtalen. Derimot må begge partene stille sikkerhet for sine forpliktelser. Sikkerhetskravet blir beregnet av NOS, ved bruk av marginberegningssystemet Oslo SPAN.

Oslo SPAN står for “Standard Portfolio Analysis of Risk” og er et risikobasert marginberegningssystem. Dette innebærer at systemet evaluerer den totale risikoen for en sammensatt portefølje av opsjoner, forwards, futures og underliggende verdipapirer og beregner på bakgrunn av dette krav til marginer. Systemet behandler forwards, futures og opsjoner i sammenheng, samtidig som det tar hensyn til opsjonens unike karakteristikk. Teorien bak SPAN baseres på at clearinghuset krever et minimum av sikkerheter som skal dekke det maksimale endags tapspotensiale som realistisk kan oppstå for porteføljen. De instrumentene som er aktuelle for marginberegning gjennom Oslo SPAN er:

 • Standardiserte opsjoner
 • OTC-opsjoner
 • Standardiserte futures
 • Forwards
 • Verdipapirlån
 • Aksjer og obligasjoner som sikkerhet og deler av strategier

NOS vil til enhver tid overvåke markedet og sørge for at investoren gjennom sin megler overholder marginkravene. For ytterligere informasjon om Oslo SPAN ta kontakt med NOS.

Markedsoppgjøret

Forskjellen mellom forwards og futures finnes i oppgjørsformen. Forwards er den enkleste form for terminkontrakt der oppgjøret finner sted på kontraktens bortfallsdag. For futureskontrakter foretas det et såkalt daglig markedsoppgjør mellom kjøper og selger på bakgrunn av endringer i sluttkursene fra dagen før. Det vil si at det på slutten av hver handelsdag overføres penger mellom kjøper og selger av futures ettersom man har tjent eller tapt. Dette er grunnen til at en del av sikkerhetsstillelsen må være i kontanter slik at markedsoppgjøret sikres likviditet.

Anta at investor i dag kjøper en OBX-future til kurs 600. Han må da stille sikkerhet. Sikkerhetene plasseres på investorens VPS-konto og en såkalt depotkonto. Depotkontoen er en rentebærende bankkonto, som i likhet med VPSkontoen er pantsatt til fordel for NOS.

Ved handelens slutt samme dag har OBX-futuren steget fra 600 til 610. For investoren tilsvarer hvert punkt kr 100 pr future. Siden han har kjøpt en future som har steget 10 punkter, har han tjent kr 1.000. Beløpet vil automatisk bli overført til investorens depotkonto.

Andre dag stiger futuren ytterligere til 615, og investoren får overført nye kr 500 som er differansen mellom dagens og gårsdagens sluttkurs. Han øker dermed sin depotkonto med ytterligere kr 500.

Tredje dag vender markedet. Futuren faller tilbake til 595, og det blir trukket kr 2.000 fra kontoen. Saldoen på depotkontoen vil nå være redusert med kr 2.000. Slik vil de daglige kontantoverføringene mellom kjøper og selger av futuren fortsette helt frem til investoren selger futures eller den bortfaller.

I løpet av fjerde dag stenger investoren sin posisjon ved å selge futuren i markedet til kurs 610. Det blir da automatisk overført kr 1.500 til hans konto. Dette vil netto være kr 1.000 mer enn han satte inn 5 dager tidligere. Nettogevinsten vil altså bli forskjellen mellom salgskursen 610 og kjøpskursen 600 multiplisert med 100. Gevinst eller tap blir realisert daglig gjennom markedsoppgjøret og ved stengning vil markedsoppgjørene opphøre sammen med forpliktelsene ved futuresavtalen.

markedsoppgjoret

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

<< ArbitasjeSkatt på opsjoner, forwards og futures >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opsjoner
 • Kjøpsopsjon (CALL)
 • Salgsopsjon (PUT)
 • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
 • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
 • Opsjon kombinasjoner
 • Opsjonssikring og avkastning
 • Arbitasje
 • Forwards og futures
 • Skatt på opsjoner, forwards og futures