Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner

I tillegg til opsjonspremien, må investoren også betale avgifter ved hver transaksjon.

Avgiftene blir betalt samtidig med opsjonspremien og fordeles så mellom Oslo Børs, NOS, Verdipapirsentralen(VPS) og megleren. Disse avgiftene vil for hver transaksjon tilsammen utgjøre omtrent 3% av investeringen, og vil bli trukket samtidig med investeringsbeløpet.

For investorer som har handlet aksjer, kan transaksjonskostnader på 3% av opsjonspremien høres høy ut. Realiteten er derimot at kostnadene ved opsjonshandel blir omtrent de samme som for aksjer, fordi opsjonsinvesteringen er lavere enn utleggene ved kjøp av aksjer.

Sikkerhet ved utstedelse av opsjoner

Dersom investoren utsteder opsjoner, vil han motta penger. Han forplikter seg også til å oppfylle vilkårene ved opsjonene dersom motparten ønsker å innløse.


Clearingsentralen NOS som garanterer for at alle opsjonsavtaler blir oppfylt, krever at investoren stiller sikkerhet for de forpliktelsene han har som utsteder.

Sikkerhetsstillelsen kan være i form av kontanter på en bankkonto eller pantsatte aksjer, statsobligasjoner, garantier og/eller opsjoner som er registrert på investorens konto i VPS.

NOS overvåker sikkerhetskravene og påser at de er overholdt til enhver tid. Megleren vil holde opsjonsinvestoren informert om sikkerhetskravet, og sørger for at utstederen oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene. Detaljerte regler for sikkerhetsstillelse kan fås ved henvendelse til NOS.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

<< Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorerOpsjon kombinasjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Opsjoner
  • Kjøpsopsjon (CALL)
  • Salgsopsjon (PUT)
  • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
  • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
  • Opsjon kombinasjoner
  • Opsjonssikring og avkastning
  • Arbitasje
  • Forwards og futures
  • Skatt på opsjoner, forwards og futures