Kjøpsopsjon (CALL)

    Denne artikkelen er del 2 av 10 artikler om Opsjoner

opsjon

Kjøpe en kjøpsopsjon

En kjøpsopsjon på en aksje gir deg retten til å kjøpe de underliggende aksjene til avtalt innløsningskurs frem t.o.m. bortfallsdagen.

Dersom du tror at kursen på den underliggende aksjen skal stige i løpet av kort tid, kan du kjøpe kjøpsopsjoner. Stiger aksjen som antatt, vil du kunne kjøpe aksjen billigere via opsjonsmarkedet enn i aksjemarkedet. Dette kan du gjøre ved å innløse opsjonene. Du krever da gjennom din megler å få kjøpe de underliggende aksjene til innløsningskursen som da vil være lavere enn aksjekursen. Gevinsten realiseres ved å selge aksjene med en gang i aksjemarkedet til en høyere kurs.

Den vanligste og mest effektive måten å realisere opsjonsgevinsten på er å selge opsjonene i opsjonsmarkedet. Premien på kjøpsopsjonene vil nemlig endre seg i samme retning som den underliggende aksjekursen. Dersom aksjekursen stiger, vil også kjøpsopsjonene stige i verdi, og investoren vil dermed kunne selge kjøpsopsjonene til en høyere kurs enn han betalte.

Går det gal vei og aksjen faller, er det potensielle tapet begrenset til investeringen, dvs. opsjonspremien. Derimot trenger ikke investoren vente til kjøpsopsjonen blir verdiløs. Skjønner han at det bærer galt avsted, kan han minimalisere tapet ved å selge opsjonen i opsjonsmarkedet før den mister all verdi.

For illustrere verdien av opsjoner på bortfallsdagen benyttes ofte såkalte avkastningskurver. Disse gir en enkel fremstilling av gevinst og tap på opsjonen ved ulike aksjekurser.

KjøpsopsjonTil høyre vises avkastningskurven til en kjøpt kjøpsopsjon på ABC aksjen med innløsningskurs kr 70, dvs. ABC70KJØP. Opsjonspremien er på kr 4.

Fordi investoren tror at ABC skal stige fra dagens kurs på kr 70, kjøper han 10 kjøpsopsjoner som hver gir ham retten til å kjøpe 100 ABC-aksjer til kr 70 pr aksje. Han betaler dermed kr 4 pr aksje eller totalt kr 4.000 for å kontrollere 1000 ABC-aksjer frem til bortfall på opsjonene.

Dersom investoren skulle ha kjøpt det samme antall aksjer, måtte han ha betalt kr 70.000. Med kjøpsopsjonene får han derimot de samme mulighetene til ubegrenset gevinst, men med en langt mer beskjeden innsats. Som figuren viser, er det potensielle tapet på den kjøpte kjøpsopsjonen begrenset til investeringen, dvs. kr 4.000. Dette gjelder også aksjeinvesteringen, men tapet kan da bli kr 70.000 istedenfor kr 4.000.

Figuren viser at aksjekursen på bortfallsdagen må være over kr 74 for at investoren skal tjene penger på å innløse opsjonen. Han vil derimot også kreve innløsning dersom aksjekursen er mellom 70 og 74, fordi han da vil tape mindre enn opsjonspremien på kr 4. På aksjekurser under 70, vil han uansett tape innsatsen.

Hvis ABC-aksjen står i kr 80 på bortfallsdagen blir verdien av opsjonen som følger:

   Aksjekurs – kr. 80
– Innløsningskurs – kr. 70
– Opsjonspremie – kr. 4
= Gevinst pr aksje – kr. 6

Fordi investoren har 10 opsjoner som hver tilsvarer 100 ABC-aksjer, blir nettogevinsten totalt kr 6.000, dvs. en avkastning på 150% når aksjen samtidig har steget 15%.

Eksemplet ovenfor baserer seg på at opsjonene beholdes til bortfall. Det skjer derimot bare unntaksvis, fordi kjøp av opsjoner som regel foretas med et kortsiktig perspektiv. Dersom aksjen for eksempel stiger til 80 én uke etter at investoren kjøpte kjøpsopsjonene, kan han velge å realisere gevinsten ved å selge kjøpsopsjonene i opsjonsmarkedet. Opsjonspremien vil på det tidspunktet ha steget til omtrent kr 12, noe som vil gi ham en nettogevinst på kr 8 pr aksje, eller en avkastning på 200% på én uke. Dette er selvsagt langt bedre enn å sitte med investeringsrisikoen i flere måneder og “bare” oppnå en avkastning på 150%.

Utstedelse av kjøpsopsjoner

Utstederen av kjøpsopsjoner på aksjer er forpliktet til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen kl 14.00 på bortfallsdagen dersom kjøperen benytter seg av opsjonen.

Den som utsteder eller selger kjøpsopsjoner tror at aksjekursen skal falle svakt eller holde seg på samme nivå ut opsjonens løpetid. Ved å utstede en kjøpsopsjon mottar investoren opsjonspremien og oppnår dermed muligheten til avkastning i et stille eller fallende marked. Utstederen har derimot plikt til å oppfylle vilkårene ved opsjonen dersom opsjonen blir innløst av kjøperen. Dvs. at dersom opsjonene blir innløst, må utstederen selge de underliggende aksjene til innløsningskursen. Hvis investoren ikke eier aksjene, må de først kjøpes i aksjemarkedet og så selges til innløsningskursen.

Tapet som kan oppstå for utstederen er tilnærmet ubegrenset, fordi aksjen teoretisk sett kan stige til himmels. På grunn av denne risikoen, er en utsteder nødt til å stille sikkerherhet for sine forpliktelser slik at avtalen er sikret oppfyllelse. Utstederen har dog alltid mulighet til å stenge sin posisjon ved å kjøpe tilbake opsjonen i markedet før tapet blir for stort.

KjøpsopsjonAvkastningskurven til en utstedt kjøpsopsjon er et eksakt speilbilde av en kjøpt kjøpsopsjon. En investor som eier 1000 ABC-aksjer, tror at aksjen vil stå stille eller falle litt fra dagens kurs på kr 70. Han utsteder derfor 10 ABC70KJØP, dvs. kjøpsopsjoner med innløsningkurs 70, og forplikter seg dermed til å selge 1000 ABC-aksjer til kr 70 dersom opsjonene blir innløst. For dette mottar han opsjonspremien på kr 4 pr aksje eller totalt kr 4.000.

Dersom kursen på ABC-aksjen er under 70 på bortfallsdagen vil ikke opsjonene bli innløst, fordi aksjene kan kjøpes billigere i aksjemarkedet. Opsjonene vil da bortfalle verdiløse og utstederen får beholde den mottatte opsjonspremien på kr 4.000.

På aksjekurser over 70 vil opsjonene bli innløst og utstederen må selge aksjene sine til kr 70. På aksjekurser mellom 70 og 74, vil utstederen fremdeles beholde deler av opsjonspremien og vil således ikke tape penger selv om han blir innløst.

På aksjekurser over 74 vil han tape på sin investering, fordi aksjene er mer verdt i aksjemarkedet enn det han må selge dem for. Tapet blir da forskjellen mellom aksjenes kjøps- og salgskurs fratrukket den mottatte opsjonspremien. Tapet som potensielt kan oppstå, er ubegrenset.

Investoren kan realisere gevinst eller tap før bortfall hvis han er usikker på utviklingen og derfor ønsker å bli kvitt forpliktelsene knyttet til opsjonene. Hvis ABC-aksjen én uke etter utstedelsen av opsjonene står i kr 75, vil premien på hver kjøpsopsjon ha steget til omtrent kr 7. Han aner at den underliggende aksjen kan stige enda mer og vil derfor realisere tapet før det blir større. Investoren kjøper da tilbake opsjonene i markedet til kr 7 pr aksje og realiserer dermed et tap på kr 3.000, dvs. utlegget på kr 7.000 for å kjøpe tilbake opsjonene fratrukket den mottatte opsjonspremien på kr 4.000.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

<< OpsjonerSalgsopsjon (PUT) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Opsjoner
  • Kjøpsopsjon (CALL)
  • Salgsopsjon (PUT)
  • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
  • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
  • Opsjon kombinasjoner
  • Opsjonssikring og avkastning
  • Arbitasje
  • Forwards og futures
  • Skatt på opsjoner, forwards og futures