Opsjoner

    Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler om Opsjoner

Hva er en opsjon?

En opsjon er:

– en rettighet, ikke plikt, for eieren av opsjonen til å kjøpe eller selge et aktivum til en avtalt pris eller dato.

Opsjoner er en form for handel med verdipapirer, f.eks. aksjer, valuta, indekser og råvarekontrakter, hvor innehaveren (kjøperen) betaler en premie til utstederen (selgeren) for å få en rett, men ingen plikt, til å utøve rettigheten i kontrakten. Utstederen er derimot pliktig til å innfri kontrakten hvis innehaveren krever det.

Opsjoner er med andre ord en form for verdipapir som gir deg en rettighet (men absolutt ingen plikt) til å kjøpe eller selge et verdipapir. De som kjøper rettigheten må benytte seg av rettigheten sin på et bestemt tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris.

Du kan både kjøpe og utstede opsjoner. Kjøperen betaler for retten til å benytte seg av opsjonen, mens utstederen mottar penger for å forplikte seg til å innfri opsjonen dersom kjøperen ønsker å benytte seg av den.

Opsjoner gir deg dermed muligheten til å tjene penger uansett om børsen stiger, faller eller står stille. Du kan både øke og minske din risiko, alt beror på hvilken strategi du velger og hvordan du tror markedet skal bevege seg.

Opsjoner til ansatte

Opsjoner er dessuten en vanlig form for prestasjonsrettet belønning innen næringslivet, og tilbys nøkkelmedarbeidere og topplederne i større, gjerne børsnoterte aksjeselskaper. Hensikten er at opsjonsordningen skal fungere som motivasjon for vedkommende som tilbys denne opsjonen.

Tanken bak slike opsjonsordninger til nøkkelmedarbeider og ledelsen er at dersom de bidrar til en positiv økonomisk utvikling for selskapet, og dermed høyere aksjekurs, vil de kunne realisere sin opsjon og tjene penger på selskapets verdiøkning. Målet er å skape en “vinn-vinn” situasjon for både aksjonærene og ledelsen/nøkkelmedarbeierne.

For deg som investor er det viktig å kartlegge hvilke opsjonsavtaler selskapet har inngått med sine ansatte og andre aksjonærer, da dette disse kan påvirke kursutviklingen og forventet avkastning per aksje vesentlig hvis disse opsjonene betyr at selskapet vil utstede mange nye opsjoner til en pris om er under dagens markespris.

Opsjon typer

Når vi snakker om opsjoner skiller vi mellom:

 • finansielle opsjoner – kan være en avtale om kjøp/salg av aksjer, valuta eller råvarer.
 • realopsjoner – er driftsrelaterte, og kan eksempelvis gi selskap mulighet for utvidelse av drift, nedleggelse av drift eller utsettelse av investeringer.

Den opsjons typen vi vil ta for oss i denne artikkelserien er finansielle opsjoner.

Amerikansk, europeisk og Bermuda opsjon

Når du kan benytte deg av opsjonen er avhengig av om vi snakker om en amerikansk, europeisk eller Bermuda opsjon.

Ved en amerikansk opsjon kan du benytte rettigheten under hele løpetiden, mens du kun kan benytte opsjonen på forfallsdatoen ved en europeisk opsjon. I tillegg finnes Bermuda opsjon hvor du kan benytte opsjonen på forfall og noen bestemte datoer før forfall.

Risiko og opsjonens kursutvikling

Verdien (prisen du må betale) på en opsjon avgjøres av forventet verdi av underliggende aktiva, tid til forfall og volatiliteten.

Kursen på opsjoner følger normalt kursen på det underliggende aktiva, f.eks. en aksje, men vil ha langt større kurssvingninger. Risikoen for den som kjøper en opsjon, er at opsjonen, dersom det ikke tas risiko begrensende forholdsregler, faller i verdi eller blir verdiløs på forfallsdatoen. I såfall taper du alt du har betalt for å kjøpe opsjonen.

Også utstederen av en opsjon har en ubegrenset stor risiko, hvis selgeren ikke tar forholdsregler for å redusere risikoen.

Aksjeopsjoner

På Oslo Børs handles det opsjoner på aksjer, eller såkalte aksjeopsjoner. Her gjelder opsjonen et kjøp eller salg av en fysisk aksje.

Opsjoner som gir deg rett til å kjøpe en bestemt aksje, kalles kjøpsopsjoner eller CALL, mens opsjoner som gir rett til å selge en aksje, kalles salgsopsjoner eller PUT.

Kjøpsopsjon (CALL)

Dersom markedsverdien på det avtalte tidspunkt er høyere enn den avtalte prisen i opsjonen, vil opsjonsinnehaveren kunne kjøpe til den fastsatte, lavere prisen, og dernest videreselge til markedspris, og dermed innkassere en gevinst. Dersom prisen er lavere enn prisen i opsjonen, lar opsjonshaveren normalt være å realisere opsjonen.

Vi skiller her mellom:

 • Kjøp av kjøpsopsjon
 • Utstedelse av kjøpsopsjon

Kjøpe en kjøpsopsjon

Kjøper du en kjøpsopsjon har du rett til å kjøpe en aksje til en spesifisert pris under en bestemt tid. Dette kan være interessant hvis du forventer at aksjekursen skal stige og du vil ta del i oppgangen. Risikoen er at oppgangen uteblir. Du kan ikke tape mer enn innsatsen, altså det du betaler for opsjonen.

Utstede en kjøpsopsjon

Utsteder du en kjøpsopsjon er du pliktig til å selge en aksje til en spesifisert pris under en bestemt tid. Hvis du tror at aksjen skal bevege seg sidelengs kan det være en interessant strategi der du kan få en inntekt på dine aksjer i perioder når kursen ikke stiger.

Salgsopsjon (PUT)

Dersom markedsverdien på det avtalte tidspunkt er lavere enn den avtalte prisen i opsjonen, vil opsjonsinnehaveren kunne kjøpe til markedspris og dernest selge til den fastsatte, høyere prisen for å oppnå en gevinst. Dersom markedsprisen er høyere enn prisen i opsjonen, blir opsjonen ikke realisert.

Vi skiller her mellom:

 • Kjøp av salgsopsjon
 • Utstedelse av salgsopsjon

Kjøpe en salgsopsjon

Kjøper du en salgsopsjon har du rett til å selge en aksje til en spesifisert pris under en bestemt tid. Hvis du kjøper en salgsopsjon kjøper du til en viss del også en forsikring. Dette kan være et alternativ hvis du tror at aksjen skal falle. Opsjonens verdi øker da i takt med at aksjeprisen faller. Salgsopsjoner benyttes ofte i spekulasjonsforemål.

Utstede en salgsopsjon

Utsteder du en salgsopsjon er du pliktig til å kjøpe en aksje til en spesifisert pris. Strategien er risikofylt men kan brukes for å få en avkastning når aksjemarkedet står stille.

Indeksopsjoner

Det handles også kjøps- og salgsopsjoner på aksjeindeksen OBX, eller såkalte indeksopsjoner. Disse opsjonene i stor grad følge bevegelsene til aksjemarkedet generelt eller den såkalte totalindeksen.

Standardisering

Et fungerende opsjonsmarked krever at opsjonene har standardiserte vilkår. Det betyr at alle opsjoner i en opsjonsserie har de samme vilkårene, slik at investorene alltid vet eksakt hvilke rettigheter og plikter som følger med opsjonene. Standardiseringen gjør det mulig å prise opsjonene i et opsjonsmarked slik at de kan være gjenstand for løpende handel. Vilkårene bestemmer følgende:

Underliggende

Den aksje eller aksjeindeks opsjonen gjelder. På Oslo Børs gjelder hver opsjon normalt 100 underliggende enheter og investoren kan bare kjøpe eller utstede titalls opsjoner. Dvs. at minimumsantallet som kan handles er 10 opsjoner. En investor som kjøper 10 kjøpsopsjoner til kr 6 pr aksje, må betale totalt kr 6.000, dvs. 10 opsjoner x 100 underliggende aksjer x kr 6.

Innløsningskursen

Den kursen kjøperen av opsjonen har rett til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene til. Innløsningskursene er bestemt på forhånd med intervaller på omtrent 10%.

Bortfall

Tidspunktet hvor rettighetene og pliktene ved opsjonen ikke gjelder lenger. Aksjeopsjoner handles normalt med maksimalt 6 måneders løpetid, dvs. tidsperioden frem til opsjonens bortfallsdag. Bortfallsdagen er normalt 3. torsdag i bortfallsmåneden.

Hvordan realisere gevinst eller tap på opsjoner?

Gevinst eller tap på opsjoner kan realiseres ved innløsning, stengning eller bortfall.

Innløsning

Innløsning kan kun foretas av den som kjøper opsjoner. Kjøperen benytter seg da av sin rett til å kjøpe aksjer (kjøpsopsjoner) eller selge aksjer (salgsopsjoner). For aksjeopsjoner kan innløsning skje når som helst i opsjonens løpetid, men er vanligst på eller umiddelbart før opsjonens bortfallsdag. Innløsning kan kun skje på kjøperens initiativ. Dersom en utsteder blir innløst, vil pliktene ved opsjonen bortfalle etter at de er utført.

Stengning

Både kjøper og utsteder av opsjoner kan når som helst i løpetiden realisere gevinst eller tap ved å stenge opsjonen. Dette gjøres ved at kjøperen av en opsjon selger den i opsjonsmarkedet, eller at utstederen kjøper opsjonen tilbake i markedet. Dette er den vanligste og enkleste måten å realisere gevinst eller tap på.

Bortfall

Aksjeopsjoner kan innløses hver dag t.o.m. bortfallsdagen. Indeksopsjoner vil kun bli innløst automatisk på bortfallsdagen. Kjøperens rettigheter faller da bort og utstederen er ikke lenger forpliktet i henhold til opsjonen.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

Kjøpsopsjon (CALL) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opsjoner
 • Kjøpsopsjon (CALL)
 • Salgsopsjon (PUT)
 • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
 • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
 • Opsjon kombinasjoner
 • Opsjonssikring og avkastning
 • Arbitasje
 • Forwards og futures
 • Skatt på opsjoner, forwards og futures