Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer

    Denne artikkelen er del 4 av 10 artikler om Opsjoner

opsjonspris

Opsjonspremie

Opsjons pris

Opsjonens verdi er til enhver tid lik kursen på opsjonen i opsjonsmarkedet.

Kursen på opsjonen, også kalt opsjonspremie, består av to deler;

 1. realverdi
 2. tidsverdi

Realverdi

Opsjonens realverdi bestemmes av forskjellen mellom innløsningskursen og aksjekursen. Realverdien er således opsjonens indre verdi og er minsteprisen en investor må betale for opsjonen.

For en kjøpsopsjon er realverdien til enhver tid forskjellen mellom aksjekursen og innløsningskursen, mens realverdien for en salgsopsjon er forskjellen mellom innløsningskursen og aksjekursen. Fordi opsjonen enten har verdi eller er verdiløs, kan realverdien aldri bli negativ. Dersom opsjonen har verdi på bortfallsdagen, er dette kun realverdi.

Aksjekursen på den underliggende aksjen er kr. 80 på et gitt tidspunkt. For en kjøpsopsjon med innløsningskurs kr. 70, er realverdien kr 10. Kjøpsopsjonen vil da koste minimum kr 10. For en tilsvarende salgsopsjon med innløsningskurs kr. 70 er realverdien lik null fordi den aldri kan være negativ.

Tidsverdi

Opsjonens tidsverdi er opsjonsverdien utover realverdien, dvs. forskjellen mellom realverdi og opsjonens markedskurs. Denne verdien reflekterer markedets prising av investorens sjanser til å tjene penger på opsjonen innen bortfall.

Tidsverdien er størst i begynnelsen og reduseres mer og mer ettersom bortfall nærmer seg. Fallet i tidsverdien aksellererer når det er kort tid igjen av løpetiden og på bortfallsdagen er den lik null. Hvis opsjonen da har verdi, er dette kun realverdi.

I aksjemarkedet står ABC-aksjen i kr. 70. Kjøpsopsjoner på ABC-aksjen med innløsningskurs kr. 60 og med bortfall om 3 måneder er priset til kr 15. Realverdien er da kr 10, mens tidsverdien er kr 5. Kjøpsopsjoner med innløsningskurs 80 koster på samme tidspunkt kr 2,50. Fordi denne opsjonen ikke har noe realverdi, reflekterer premien kun tidsverdien.

Faktorer som påvirker opsjonspremien

Som i alle andre markeder har tilbud og etterspørsel stor betydning for opsjonsprisingen. Dersom et selskap gjør det dårlig og mange av den grunn tror at aksjen vil falle i verdi, vil opsjonsinvestorene kjøpe salgsopsjoner eller utstede kjøpsopsjoner. Resultatet blir at prisen på salgsopsjonene presses opp, mens kjøpsopsjonene faller i verdi. Det samme vil skje hvis alle tror det motsatte vil skje, nemlig at aksjen vil stige. Da vil prisen på kjøpsopsjonene presses opp, mens salgsopsjonene vil bli billigere. Opsjonenes implisitte volatilitet vil gi et inntrykk av forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

De øvrige faktorene som påvirker opsjonspremien, er vist i tabellen nedenfor. Noen av disse er utdypet på de neste sidene.

opsjonspremie

Aksjekursen

Opsjonens realverdi bestemmes av forskjellen mellom innløsningskursen og aksjekursen. Realverdien, og dermed opsjonspremien, påvirkes derfor av bevegelser i aksjekursen.

Innløsningskursen

På Oslo Børs noteres det både kjøps- og salgsopsjoner med flere ulike innløsningskurser. Valg av innløsningskurs avhenger blant annet av investorens forventninger til aksjen og hvor mye han er villig til å investere.

Dersom investoren tror på oppgang, kan han kjøpe kjøpsopsjoner. Jo lavere innløsningskurs han velger på kjøpsopsjonene, desto høyere er realverdien. Følgelig er også opsjonspremien høyere. Opsjonspremien blir lavere jo høyere innløsningskursen er. Fordelen ved å legge ut litt mer for en lavere innløsningskurs, er at opsjonens verdi vil følge aksjekursen i omtrent samme forhold. Dvs. at hvis aksjekursen stiger kr 1, så vil prisen på opsjonen også stige med omtrent kr 1. Jo høyere innløsningskurs, desto mindre er sammenhengen mellom bevegelser i aksjekursen og opsjonspremien. Derfor koster kjøpsopsjoner med høy innløsningskurs mindre.

Det motsatte er tilfelle for salgsopsjoner. Jo høyere innløsningskurs, desto dyrere har man rett til å selge de underliggende aksjene. Salgsopsjoner med høy innløsningskurs koster derfor mer. Bevegelser i den underliggende aksjekursen vil da avspeiles i opsjonspremien i omtrent samme forhold. Faller aksjen, stiger verdien av salgsopsjonen omtrent tilsvarende. Salgsopsjoner med lavere innløsningskurser er lavere priset og kursbevegelsene blir derfor mindre enn endringene i aksjekursen.

Deltaverdi

Hvor mye opsjonskursen endrer seg når aksjekursen endrer seg med kr 1, uttrykkes ved opsjonens kursfølsomhet. Denne følsomheten kalles deltaverdien.

For kjøpsopsjoner varierer deltaverdien mellom 0 og 1, mens den for salgsopsjoner ligger mellom -1 og 0. Har opsjonen en delta på 1 eller -1 og aksjekursen endrer seg med kr 1, vil opsjonskursen endres med kr 1.

Som en tommelfingerregel kan man si at opsjoner med innløsningskurs omtrent lik aksjekursen, eller såkalte at-the-money opsjoner, vil forandre seg 50 øre for hver krone aksjen endrer seg. Opsjoner med realverdi, eller såkalte in-the-money opsjoner har høyere delta, mens opsjoner uten realverdi, dvs. out-of-the-money opsjoner, har lavere delta.

opsjonspremie faktorer

Tid til bortfall

Opsjonspremien er høyere, desto lenger tid det er til bortfall. Grunnen til dette er at sjansene for at opsjonen skal gi gevinst, er større jo lenger den varer.

Forventninger om kursbevegelser i underliggende

Opsjonene er dyrere, desto høyere forventningene er til svingninger i den underliggende aksjen. Grunnen til dette er at sjansene er større for at opsjonen skal gi gevinst hvis aksjen svinger mye.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

<< Salgsopsjon (PUT)Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opsjoner
 • Kjøpsopsjon (CALL)
 • Salgsopsjon (PUT)
 • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
 • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
 • Opsjon kombinasjoner
 • Opsjonssikring og avkastning
 • Arbitasje
 • Forwards og futures
 • Skatt på opsjoner, forwards og futures