Opsjon kombinasjoner

    Denne artikkelen er del 6 av 10 artikler om Opsjoner

opsjons kombinasjoner

Ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner kan en investor oppnå en avkastning som svarer til hans forventninger og ønsket risikonivå.

Praktisk talt enhver forventning kan “oversettes” til en kombinasjon av opsjoner og aksjer som gir investoren en positiv avkastning hvis forventningen innfris. Disse kombinasjonene kan være mer eller mindre kompliserte og omfattende.

Imidlertid skiller enkelte kombinasjoner seg ut som mer anvendbare og dermed mer populære enn andre. De ulike kombinasjonene kan grovt sett inndeles utifra motiver om spekulasjon, sikring eller såkalt arbitrasje.

Spekulasjon

Den enkleste måten å spekulere på er å kjøpe eller utstede opsjoner på bakgrunn av forventninger til bevegelsene i den underliggende aksjen. Utstedelse av opsjoner kan som tidligere indikert, være risikabelt fordi det potensielle tapet er tilnærmet ubegrenset.

Investoren kan imidlertid begrense denne risikoen ved å kombinere kjøp og utstedelse av opsjoner. Han kan dermed redusere sin risiko for tap, men må på den annen side oppgi noe av den potensielle gevinsten.

De mest aktuelle kombinasjonene for spekulasjon med redusert risiko og begrenset gevinstpotensiale er bullspread, bearspread, straddle og strangle.

Bullspread

En bullspread gjøres dersom investor har tro på en begrenset oppgang i den underliggende aksjen, derav uttrykket “bull” som symboliserer oppgang. Med “spread” menes at investoren foretar samtidig kjøp og utstedelse av enten kjøps- eller salgsopsjoner.

Dersom en investor tror at en aksje skal stige, kan han kjøpe en kjøpsopsjon. Han tror derimot at stigningspotensialet er for begrenset til å forsvare premieutlegget for en at-the-money kjøpsopsjon, dvs. hvor innløsningskursen er tilnærmet lik aksjekursen. Han gjør derfor en bullspread.

Dette innebærer at han utsteder en kjøpsopsjon med høyere innløsningskurs enn den kjøpsopsjonen han samtidig kjøper. Fordi den utstedte kjøpsopsjonen vil være billigere, vil han fremdels ha et nettoutlegg. Investoren trenger ikke stille sikkerhet for den utstedte kjøpsopsjonen, fordi den oppveies av den kjøpte som har høyere innløsningskurs. Som det fremgår av posisjonens avkastningskurve nedenfor, vil en bullspread ha et begrenset potensiale både for gevinst og tap.

bullspreadABC-aksjen står i kr 92, og samtidig koster ABC90KJØP og ABC100KJØP (kjøpsopsjoner på ABC-aksjen med innløsningskurs 90 og 100) med bortfall i desember henholdsvis kr 9 og kr 5. Fordi investoren tror på en moderat oppgang i ABC-aksjen, gjør han en bullspread, dvs. kjøper ABC90KJØP og samtidig utsteder ABC100KJØP. Nettoutlegget blir kr 4 for denne bullspreaden.

Faller aksjen under kr 90, vil begge opsjonene bortfalle verdiløse. Investoren har da tapt kr 9 på den kjøpte kjøpsopsjonen samtidig som den utstedte kjøpsopsjonen ikke vil bli innløst av motparten. Han kan dermed redusere sitt tap med den mottatte opsjonspremien på kr 5. Investorens maksimale nettotap vil bli det han betalte for bullspreaden, dvs. kr 4 pr aksje, som er mindre enn om han kun hadde kjøpt kjøpsopsjonen ABC90KJØP.

På aksjekurser mellom 90 og 100, vil investoren innløse den kjøpte kjøpsopsjonen og samtidig beholde den mottatte opsjonspremien på den utstedte. Break even for hele posisjonen, dvs. den aksjekursen hvor investoren hverken tjener eller taper på investeringen, oppstår ved en aksjekurs på 94. Tapet på den kjøpte kjøpsopsjonen vil da oppveies av gevinsten på den utstedte.

Dersom ABC-kursen på bortfallsdagen er over 100, vil investoren fremdeles innløse den kjøpte kjøpsopsjonen. Derimot vil den utstedte kjøpsopsjonen bli innløst mot ham. Imidlertid vil gevinsten på ABC90KJØP være større enn tapet på den utstedte AB100KJØP. Nettogevinsten vil dermed flate ut og bli den samme uansett hvor mye aksjen stiger. Den maksimale gevinsten ved innløsning av begge opsjonene vil være differansen mellom innløsningskursene fratrukket nettoutlegget for kombinasjonen, dvs. kr 6 pr aksje (100-90-4).

Selvfølgelig kan investoren stenge kombinasjonen før bortfall for å realisere tap eller gevinst. Kombinasjonen kan også justeres slik at investorens posisjon svarer til nye forventninger om markedet. Det henvises her til spesialbrosjyren om strategier utgitt av Oslo Børs og NOS.

En bullspread kan også gjøres med salgsopsjoner. I likhet med en bullspread med kjøpsopsjoner, innebærer en bullspread med salgsopsjoner utstedelse av en salgsopsjon med høyere innløsningskurs enn den som kjøpes.

Avkastningskurven vil være identisk med en bullspread i kjøpsopsjoner. Forskjellen er at med salgsopsjoner vil investoren motta penger, fordi den utstedte salgsopsjonen er mer verdt enn den kjøpte. Investoren må derfor stille sikkerhet for sine forpliktelser. Av den grunn gjøres ikke bullspreads like ofte med salgsopsjoner som med kjøpsopsjoner.

Bearspread

En bearspread gjøres dersom investoren har tro på en begrenset nedgang i den underliggende aksjen, derav uttrykket “bear” som symboliserer nedgang.

Dersom en investor tror at en aksje skal falle, kan han kjøpe en salgsopsjon. Denne vil som kjent stige i verdi hvis den underliggende aksjen faller. Han tror derimot at fallpotensialet er for begrenset til å forsvare premieutlegget for en at-the-money salgsopsjon, dvs. hvor innløsningskursen er tilnærmet lik aksjekursen. Han gjør derfor en bearspread.

Dette innebærer at han utsteder en salgsopsjon med lavere innløsningskurs enn den salgsopsjonen han samtidig kjøper. Fordi den utstedte salgsopsjonen vil være billigere, vil han fremdeles ha et nettoutlegg. Hans tapspotensiale blir dermed mindre enn hvis han kun hadde kjøpt en salgsopsjon. Derimot vil også gevinstpotensialet bli begrenset.

En bearspread kan også gjøres med kjøpsopsjoner. Investoren vil da på samme måte utstede en kjøpsopsjon med lavere innløsningskurs enn den han kjøper. Siden den utstedte kjøpsopsjonen vil være dyrere, mottar investoren penger for bearspreaden og må således stille sikkerhet.

bearspreadVed å bruke samme eksemplet som for bullspreaden ovenfor, vil det si at investoren utsteder den dyreste kjøpsopsjonen, ABC90KJØP, og kjøper ABC100KJØP som er billigere. Han mottar dermed kr 4 pr aksje, dvs. kr 9 for utstedelsen av ABC90KJØP fratrukket utlegget på kr 5 for ABC100KJØP.

Hvis aksjen på bortfallsdagen er under kr 90, vil begge opsjonene bortfalle verdiløse. Investoren har da tjent opsjonspremien på kr 9 for den utstedte kjøpsopsjonen. Derimot vil han ikke benytte seg av den kjøpte kjøpsopsjonen og må derfor trekke fra den innbetalte premien på kr 5. Investorens maksimale nettogevinst vil således bli det han mottar for bearspreaden, dvs. kr 4 pr aksje, uansett hvor mye ABC-aksjen skulle falle.

På aksjekurser mellom 90 og 100, vil den utstedte kjøpsopsjonen bli innløst av motparten og den mottatte opsjonspremien vil dermed bli redusert. Han vil ikke benytte seg av den kjøpte kjøpsopsjonen som vil forfalle verdiløs. Gevinsten på den utstedte opsjonen må derfor reduseres med den innbetalte premien på kr 5. Break even for hele posisjonen, dvs. den aksjekursen hvor investoren hverken tjener eller taper på investeringen, oppstår ved en aksjekurs på 94. Tapet på den kjøpte kjøpsopsjonen vil da oppveies av gevinsten på den utstedte.

Dersom ABC-kursen på bortfallsdagen er over 100, vil den utstedte kjøpsopsjonen fremdeles bli innløst mot investoren. På den annen side vil han innløse den kjøpte kjøpsopsjonen og således redusere tapet. På aksjekurser over 100 vil han tape like mye på ABC90KJØP som han vil tjene på den utstedte ABC100KJØP. Nettotapet vil dermed flate ut og bli det samme uansett hvor mye aksjen stiger. Det maksimale tapet vil være kr 6 pr aksje, dvs. den mottatte premien fratrukket differansen mellom innløsningskursene (4- (100-90)).

Som avkastningskurven viser, vil investoren begrense både sitt taps- og gevinstpotensiale på samme måte som med en bullspread, men med eksakt motsatt fortegn. Dvs. at både gevinsten ved en nedgang og tapet ved en oppgang, vil være begrenset. Man kan også si det slik at en investor som “kjøper” bearspread, “selger” en bullspread og omvendt. Gevinst- og tapsresonnementet for en bearspread slik det er vist i avkastningstabellen til venstre, vil derfor bli nøyaktig det motsatte av en bullspread.

Straddle og strangle

Bullspreads og bearspreads gir investorer muligheten til å dra nytte av forventninger om at aksjekursen skal stige eller falle. Investorer kan også gjøre kombinasjoner som reflekterer forventninger om at aksjen vil ligge stille eller gjøre store kurshopp. Dermed trenger han ikke å ha noen formening om retningen på den underliggende aksjens kursbevegelser, men kun om størrelsen på bevegelsen.

Med straddles og strangles tjener kjøperen penger ved kursbevegelser over en viss størrelse uansett retning. Selgeren tjener penger dersom aksjen ikke beveger seg noe særlig fra dagens nivå.

Straddles og strangles er såkalte volatilitetskombinasjoner. Opsjonens implisitte volatilitet, eller den forventede kursbevegelsen på den underliggende aksjen slik den er reflektert i opsjonspremien, uttrykker noe om prisnivået på opsjonen. Jo høyere volatilitet, desto større er den forventede kursbevegelsen i den underliggende aksjen. Sjansene for at aksjen skal svinge nok til at investoren tjener penger på opsjonen, er da større. Opsjonen vil derfor være dyrere. Det motsatte er tilfelle ved lav volatilitet. Opsjonen er da relativt sett billigere fordi man forventer mindre svingninger i aksjen enn det volatiliteten på opsjonene tilsier. Investorene vil derfor vurdere å selge straddles og strangles når opsjonene er dyre, dvs. har høy volatilitet, og kjøpe disse når opsjonene er billigere, dvs. ved lav volatilitet. Ved å kjøpe billig og selge dyrt kan investoren tjene penger på forventninger om volatilitet. Investorer bør derfor sette seg inn i volatilitetsbegrepet før de vurderer å gjøre disse kombinasjonene.

Kjøpt straddle

– Kjøpe kjøpsopsjon og samtidig kjøpe salgsopsjon med samme innløsningskurs og bortfallsdag.

En investor som tror at volatiliteten på opsjonene skal stige og at aksjen skal bevege seg mye innen kort tid uten å ha noen formening om retningen på kursbevegelsen, kan kjøpe en straddle. En straddle settes sammen ved å kjøpe en kjøps- og en salgsopsjon med samme innløsningskurs og bortfallsdato. Det maksimale tapspotensialet tilsvarer summen av den innbetalte opsjonspremien for de to opsjonene og vil oppstå dersom den underliggende aksjen ligger stille frem til bortfall. Enhver bevegelse i aksjekursen medfører at investor vil tjene på den ene opsjonen og tape på den andre. Ved aksjebevegelser opp eller ned over en viss størrelse vil imidlertid gevinsten på den ene opsjonen være større enn tapet på den andre, dvs. den betalte premien, slik at man oppnår en nettogevinst.

En investor som tror at volatiliteten på ABC-opsjonene skal stige og at ABC-aksjen innen kort tid skal bevege seg kraftig opp eller ned fra dagens kurs på 92, kjøper en straddle. Han foretar da samtidig kjøp av kjøpsopsjonen ABC90KJØP og salgsopsjonen ABC90SALG med bortfall om tre måneder for henholdsvis kr 10 og kr 7, dvs. totalt kr 17 pr aksje.

Som avkastningskurven viser, vil gevinsten på strategien bli større desto større utslagene er i aksjekursen, mens det maksimale potensielle tapet er begrenset til den samlede opsjonspremien på kr 17.

Som det fremgår av avkastningskurven tjener investoren penger dersom ABC-aksjen beveger seg under 73, dvs. innløsningskurs 90 fratrukket opsjonspremien på 17, eller hvis aksjen stiger over 107, dvs. innløsningskursen 90 pluss opsjonspremien på 17. Gevinsten er ubegrenset i begge retninger.

Break even for kombinasjonen oppstår ved aksjekurser på 73 og 107. Hvis aksjekursen ender i dette intervallet, vil investoren tape penger. Det maksimale tapet på kr 17 pr aksje oppstår ved en aksjekurs på 90.

Utstedt straddle

– Utstede kjøpsopsjon og samtidig utstede salgsopsjon med samme innløsningskurs og bortfallsdag

Investoren som selger en straddle, forventer at aksjen vil ligge stille på dagens nivå. I tillegg anser han volatiliteten på opsjonene for å være høy, dvs. at opsjonene er priset for høyt i forhold til de kursbevegelser han forventer i aksjen. Han har større tro på at aksjekursen vil holde seg innenfor intervallet 73 og 107 i den aktuelle perioden i eksemplet ovenfor.

Investoren utsteder derfor ABC90KJØP og ABC90SALG med bortfall i desember og mottar totalt kr 17 pr aksje. Avkastningen finner man ved å forandre alle fortegnene i avkastningstabellen ovenfor. Avkastningskurven som er et eksakt speilbilde av kjøperens posisjon, viser at utstederen av straddlen vil tjene penger ved aksjekurser mellom 73 og 107, dvs. innløsningskursen 90 pluss/minus den mottatte opsjonspremien på kr 17. Hans maksimale gevinst oppstår ved en aksjekurs på 90 hvor investoren får beholde hele den mottatte opsjonspremien på kr 17. Imidlertid er hans potensielle tap tilnærmet ubegrenset i begge retninger.

Kjøpt strangle

– Kjøpe kjøpsopsjon, kjøpe salgsopsjon med samme bortfallsdag, men med forskjellig innløsningskurs.

Hvis en investor forventer store kursbevegelser i aksjen og stigende volatilitet på opsjonene, men ønsker å redusere sitt maksimale tapspotensiale i forhold til det å kjøpe en straddle som ovenfor, kan han i stedet kjøpe en strangle. I likhet med en straddle, settes en strangle sammen ved at investoren kjøper en kjøps- og en salgsopsjon med samme forfallsdag. Den eneste forskjellen er at kjøpsopsjonen har en høyere innløsningskurs enn salgsopsjonen. Fordi en kjøpsopsjon med høyere innløsningskurs er billigere, vil det totale utlegget for opsjonene og dermed det maksimale tapet som kan oppstå, bli lavere enn for en straddle. Gevinstmulighetene er fremdeles ubegrenset i begge retninger.

En investor tror at volatiliteten på opsjonene vil stige og at ABC-aksjen skal bevege seg kraftig enten opp eller ned fra dagens kurs 92. Han er derimot ikke villig til å ta for stor risiko og kjøper derfor en strangle som krever et mindre utlegg enn en straddle. Han kjøper ABC100KJØP og ABC90SALG med bortfallsdag i desember for henholdsvis kr 4 og kr 7, dvs. et totalt utlegg på kr 11 pr aksje.

Gevinsten på strategien blir større, desto større utslag i aksjekursen, mens det maksimale potensielle tapet er begrenset til den samlede opsjonspremien på kr 11. Avkastningskurven viser at investoren tjener penger dersom ABC-aksjen beveger seg under 79, dvs. salgsopsjonens innløsningskurs 90 fratrukket den totale opsjonspremien på 11, eller hvis aksjen stiger over 111, dvs. kjøpsopsjonens innløsningskurs 100 pluss opsjonspremien på 11. Gevinsten er ubegrenset i begge retninger. Break even for kombinasjonen oppstår ved aksjekurser på 79 og 111. Hvis aksjekursen ender i dette intervallet, vil investoren tape penger. Det maksimale tapet på kr 11 oppstår ved aksjekurser mellom 90 og 100.

Utstedt strangle

– Utstede kjøpsopsjon, utstede salgsopsjon med samme bortfallsdag, men med forskjellig innløsningskurs.

På samme måte som for en straddle, kan man utstede en strangle. Investoren tror således at aksjen ikke vil endre seg så mye som volatiliteten på opsjonene tilsier. Med samme forutsetninger som i eksemplet ovenfor, er den maksimale gevinst ved å utstede en strangle kr 11, mens det potensielle tapet er ubegrenset. Avkastningen for utstederen finner man ved å bytte fortegn i avkastningstabellen ovenfor.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

<< Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjonerOpsjonssikring og avkastning >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Opsjoner
  • Kjøpsopsjon (CALL)
  • Salgsopsjon (PUT)
  • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
  • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
  • Opsjon kombinasjoner
  • Opsjonssikring og avkastning
  • Arbitasje
  • Forwards og futures
  • Skatt på opsjoner, forwards og futures