Skatt på opsjoner, forwards og futures

    Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler om Opsjoner

Kjøp og salg av opsjoner, forwards og futures er underlagt de samme beskatningsreglene som gjelder for andre verdipapirer. 

Gevinster eller tap på opsjoner beskattes når de realiseres, dvs. i henhold til  realisasjonsprinsippet. Opsjoner realiseres ved innløsning, bortfall eller stengning, dvs. ved å kjøpe tilbake opsjonen når man har utstedt eller selge når man har kjøpt. Futures og forwards realiseres vanligvis ved stengning. Dersom terminen beholdes til bortfall, realiseres den automatisk.

For personlige skatteytere er opsjonsgevinster skattepliktige som “alminnelig inntekt” på lik linje med renteinntekter, dvs. 28%. Realiserer investoren en gevinst på kr 10.000, må han med andre ord betale kr 2.800 i skatt.

Verdien av fradraget for opsjonstap er i likhet med rentekostnader også 28%. Dersom et tap på kr 10.000 realiseres, trekkes hele beløpet fra i alminnelig inntekt i selvangivelsen. Fordi skattesatsen på alminnelig inntekt er 28%, blir den reelle verdien av skattefradraget i dette tilfelle kr 2.800. I tillegg kan du trekke fra påløpte transaksjonskostnader, men kun etter at gevinst eller tap er realisert.

Dersom du realiserer en gevinst på dine kjøpsopsjoner ved innløsning, utløses skatteplikten på opsjonsgevinsten etter de gjeldende reglene. Et nytt skattepliktig forhold oppstår derimot når du blir eier av de underliggende aksjene. Grunnlaget for beskatningen ved salg av disse aksjene er aksjenes markedsverdi på innløsningstidspunktet og ikke innløsningskursen. Du unngår således dobbel beskatning av gevinst eller dobbelt fradrag for tap.

Opsjoner er også gjenstand for formuebeskatning for kjøperen av opsjonene, men kun dersom investoren eier opsjonene over årsskifte. Ligningsverdier blir fastsatt av kursnoteringsutvalget ved Oslo Børs ut fra teoretiske kurser og offentliggjort i begynnelsen av januar. Opsjonens kursverdi representerer skatteplikt i formue og er gjenstand for ordinær formuesskatt. For utsteder representerer et tilsvarende beløp en forpliktelse og denne forpliktelsen anses som fradragsberettiget gjeld. Informasjon om beholdninger og verdier fremkommer av årsoppgaven som investoren får fra VPS. VPS er forpliktet til å sende informasjonen på årsoppgaven samt alle handler på den enkelte konto til skattemyndighetene.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

<< Forwards og futures
    Andre artikler i serien er: 
  • Opsjoner
  • Kjøpsopsjon (CALL)
  • Salgsopsjon (PUT)
  • Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer
  • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
  • Opsjon kombinasjoner
  • Opsjonssikring og avkastning
  • Arbitasje
  • Forwards og futures
  • Skatt på opsjoner, forwards og futures