Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?

Aksjemarkedet er et “åpent system”, hvor “alt påvirker alt”

Et aksjeselskap lever ikke i et “lukket system”.  Alle selskaper, enten de er et aksjeselskap, enkeltmannsforetak eller et stort konsern er avhengig av omgivelsene sine. Ikke bare av sine kunder, leverandører og salgs- og distribusjonskanaler, men også av myndighetene, politiske forhold, inflasjonen, kjøpekraften, lønnsveksten, arbeidsledigheten, valutakursene, råvaretilgangen og tusenvis av andre forhold.

Alle selskaper er gjennom verdikjedesystemene de inngår i avhengig av hverandre på  en eller annen måte og de blir alle påvirket av hverandres utvikling. Å skjønne hva som påvirker aksjekursen til enhver tid er derfor ikke lette.

Verdens finansmarkeder er hoveddriveren i kursutviklingen

Selv om utviklingen i verdens finansmarkeder er hoveddriveren i kursutviklingen på verdens børser, er det ikke nok å se på denne utviklingen hvis vi ønsker å spå utviklingen til en bestemt aksje. Dette fordi alle aksjer er individuelle selskaper med sin egen vilje og kraft som ikke nødvendigvis trenger å være sammenfattende med hovedtrendene i finansmarkedene. Det vil derfor alltid være store individuelle forskjeller i kursutviklingen til sammenlignbare selskaper.

Å spå hvordan finansmarkedene vil utvikle seg er heller ikke lett, da dette er markeder som påvirkes av såvel lokale, nasjonale som globale forhold. En lokal hendelse, som for eksempel en konkurs i ett selskap, kan skape globale ringvirkninger for aksjemarkedet, valutamarkedet, råvaremarkedet og andre finansmarkeder.


Hvordan spå hvordan aksjekursen utvikler seg?

Siden ingen kan spå om fremtiden, er det umulig å spå med sikkerhet hvordan morgendagens aksjekurser vil være. Det vi imidlertid kan gjøre er å analysere markedet, lage prognoser og sannsynliggjøre ulike scenarioer for å få indikatorer vi kan bruke til å spå hvordan kursutviklingen til en bestemt aksje vil forløpe. Når dette er sagt må det samtidig legges til at alle prognoser om den fremtidige kursutviklingen til en aksje alltid vil være beheftilg med stor usikkerhet og mange potensielle feilkilder det er viktig å være klar over.

I de påfølgende artiklene vil vi prøve å se litt nærmere på de viktigste makroforholdene som påvirker aksjekuren, hvordan disse makroforholdene påvirker aksjekursen og hvordan du skal tolke disse forholdene når du selv skal vurdere kursutviklingen for en aksje, aksjefond eller andre verdipapirer.

I de påfølgende artiklene vil vi se litt nærmere å følgende kjente påvirkningsforhold for enhver aksje.

Tilbud og etterspørsel avgjør aksjekursen

Aksjekursen er alltid avhengig av hvor likevektspunktet mellom tilbud og etterspørselen etter aksjen er.

Tilbud og etterspørsel

Tilbudet etter aksjen er avhenger av hvor mange som ønsker å selge, mens etterspørsel etter aksjen er avhenger av hvor mange ønsker å kjøpe. Investorene har forskjellige oppfatninger om en aksje og forventninger til fremtiden.

Noen vil ønske å selge og noen vil ønske å kjøpe. Hvis det er større etterspørsel enn tilbud vil kursene stige – og motsatt. Videre, når det er mye overskuddslikviditet blant investorer og få alternative plasseringsformer (for eksempel når rentenivået er lavt) vil stor etterspørsel drive kursene opp.


Spørsmålet er bare hva er det som påvirker tilbudet og etterspørselen. I de resterende artiklene vil vi prøve å indikere dette.

De forholdene som i størst grad påvirker tilbudet og etterspørselen etter en aksje er:

Markedseffisiens

Mange trekker frem markedseffisiens når de skal forklare hva som driver en bestemt aksjekurs. Markedseffisiens er en teori som ser på i hvilken grad aksjekursene reflektere historiske kurser, offentlig informasjon og informasjon fra analyser av selskapene og økonomien.

Les mer: Markedseffisiens

Atferdsfinans

Det tradisjonelle utgangspunktet for å vurdere finansmarkedet har vært at markedet består av rasjonelle investorer som treffer rasjonelle og veloverveide beslutninger. Å se på menneskelige beslutninger som en rasjonell prosess, styrt av logikk, fornuft og matematiske beregninger, er å betrakte investorene som en gjeng med personer som har store dyssosiale personlighetsforstyrrelse – et menneske uten evne til empati, sosial intelligens og med avvikende adferd, tanker og følelser i forhold til omgivelsene sine. Et urealistisk menneskesyn mener stadig flere.

Motpolen til disse etablerte hypotesene er en retning som kalles adferdsfinans, og er en disiplin som forsøker å forklare og øke forståelsen for hvordan investorers ”kognitive feil” og følelser påvirker beslutningsprosessen.

Les mer: Atferdsfinans

Konjunkturenes betydning for aksjekursen

Det er normalt en stor sammenheng med konjunkturene og selskapenes evne til å tjene penger. Aksjekursen stiger i oppgangstider når selskapene går godt og faller i nedgangstider når selskapene går dårlig. I nedgangstider har folk lite penger å rutte med. Det påvirker etterspørselen etter varer og tjenester generelt og dermed også næringslivets inntjeningsevne, med det resultat at aksjekursene synker.

Les mer: Konjunkturenes betydning for aksjekursen

Oljeprisens betydning for aksjekursen

Det er en allmenn oppfatning at Oslo Børs er en oljeprissensitiv børs, noe som har sammenheng med at omtrent halvparten av Norges eksportinntekter kommer fra salg av råolje og gass. Siden vi selger råoljen og gassen uforedlet videre istedenfor å videreforedle råvarene til sluttprodukter for konsumentene blir Norge ekstra sensitive for endringer i oljeprisen. Dette påvirker utviklingen i landets aksjekurser på ulike måter.

Les mer: Oljeprisens betydning for aksjekursen

Industriproduksjonens betydning for aksjekursen

Industriproduksjonsindeksen sier noe om den generelle tilstanden i økonomien og kan være med på å identifisere konjunkturutviklingen. Spørsmålet er bare om det er noen sammenheng mellom industriproduksjonen og utviklingen til aksjekursen. I denne artikkelen ser vi nærmere på dette.

Les mer: Industriproduksjonen betydning for aksjekursen

Rentenivåets betydning for aksjekursen

På hvilken måte påvirker renten aksjekursen? For å avgjøre dette må vi vurdere såvel renterisikoen og rentenivået i markedet opp mot aksjekursen. Rentenivået er et viktig nøkkeltall. Aksjekursene vil normalt stige når renten faller, og omvendt.

Les mer: Rentens betydning for aksjekursen

Valutakursens betydning for aksjekursen

Mange aksjekurser påvirkes av valutakursen, da de fleste selskaper er avhengig av handel med utlandet. Denne form for risiko kalles valutarisiko.

Valutarisiko er direkte knyttet til fluktuasjoner i valutakursene, og er noe som alltid må vurderes i en risikoanalyse. Børsum og Ødegaard (2005) sier følgende om valutarisiko:

”Et selskap er utsatt for valutarisiko dersom dets verdi påvirkes av svingninger i en eller flere valutaer”

Les mer: Valutakursens betydning for aksjekursen

Inflasjonens betydning for aksjekursen

Markedsverdien påvirkes av prisstigning og man skulle derfor isolert sett tro at aksjekursene steg med inflasjonen. Men så enkelt er det ikke. Vekst i økonomien er bra, men ikke for sterk vekst. Vokser økonomien for raskt stiger renten og inflasjonen, noe som er negativt for selskapene da finansiering blir dyrere, samtidig som forbrukernes kjøpekraft reduseres.

Det er imidlertid ingen åpenbar og entydig sammenheng mellom inflasjon og aksjekursen og aksjeavkastningen.

Les mer: Inflasjonens betydning for aksjekursen

Påvirker de utenlanske børsene kursutviklingen i Norge?

Selv om hovedindeksen til Oslo Børs er mer volatil enn de store utenlandske aksjeindeksene, følger de allikevel hverandre i stor grad. Hvorfor? I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette.

Les mer: De utenlandske børsenes betydning for kursutviklingen i Norge

Politiske forhold sin betydning for aksjekursen

Politiske beslutninger som endrer forutsetningene for selskapets evne til å tjene penger, eksempelvis beskatning av selskap og aksjonærer, strenge miljøtiltak m.v., påvirker aksjekursene.

Les mer: Politiske forhold sin betyd ing for aksjekursen

Du leser nå artikkelserien: Aksjekursen

Markedseffisiens >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?
 • Markedseffisiens
 • Adferdsfinans
 • Konjukturer påvirker aksjekursen
 • Oljepris versus aksjekurs
 • Industriproduksjon versus aksjekurs
 • Rentenivået påvirker aksjekursen
 • Valutakurs vs. aksjekurs
 • Inflasjon versus aksjekurs
 • Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
 • Politiske forhold påvirker aksjekursen