Rentenivået påvirker aksjekursen

    Denne artikkelen er del 7 av 11 artikler om Aksjekursen

På hvilken måte påvirker renten aksjekursen? For å avgjøre dette må vi vurdere såvel renterisikoen som rentenivået i markedet opp mot aksjekursen.

Renterisiko

Renterisiko er en type risiko som de fleste virksomheter har uavhengig av bransje og marked. Denne typen risiko er knyttet til rentebærende eiendeler og gjeld.

Renterisiko kan defineres som:

”Risikoen for at svingninger i renten påvirker markedsverdien og/eller rentenettoen”(Aas, 2006).

Rentenivå

Rentenivået er et viktig nøkkeltall. Aksjekursene vil normalt stige når renten faller, og omvendt.

Dette forholdet mellom rente og aksjeavkastning er påvist i mange analyser av flere ulike markeder. Blant annet fant Gjerde og Sættem (1999) et umiddelbart negativt forhold mellom reell kortsiktig rente og akseavkastning i det norske markedet, mens Chen, Roll og Ross (1986) fant et slik negativt forhold mellom rentens terminstruktur (forskjellen mellom lange og korte renter) og aksjeavkastningen i det amerikanske markedet.

Lee (1992) fant i sine analyser derimot at koeffisienten til reell renteendring ikke er signifikant.

Analyser av andre lands aksjemarkeder er heller ikke entydige. Blant annet kunne ikke Poon og Taylor (1991) forklare aksjeavkastning i Storbritannia med de makroøkonomiske variablene brukt i analysen Chen, Roll og Ross (1986). ‘

Resultatene er altså noe motstridene for ulike land og ulike tidsrom. Men både basert på Gjerde og Sættems (1999) resultat ser det ut til at aksjekursen reagerer umiddelbart og negativt på endring i både langsiktig og kortsiktig rente.

Rentenettoen kan sees på som bankenes viktigste inntektskilde, da den representerer differansen mellom bankenes utlånsrenter og renten i andre verdipapirer og renteutgifter til innskudd og annen finansiering (Sparebankforningen, 2010).

Når vi ser på foretaksnivå så vil markedsverdien være den måleenheten som er mest relevant. Markedsverdien vil reduseres ved økt rente, siden diskonteringsfaktoren øker, mens redusert rente vil øke markedsverdien. For de fleste virksomheter oppstår renterisikoen ved opptak av lån. Opptak av lån innebærer betaling av renter og avdrag der risikoen er knyttet til økte rentekostnader ved en renteoppgang.

Om virksomheten får umiddelbare virkninger av en eventuell renteoppgang vil avhenge av virksomhetens rentebinding. Dersom en stor del av virksomhetens rentebærende gjeld er bundet over en lengre periode, vil risikoen for økte rentekostnader reduseres. Samtidig øker dette risikoen for å gå glipp av en eventuell gevinst ved fall i markedsrenten, sammenlignet med renten i gjeldsporteføljen.

Når renten faller er dette bra for selskapene fordi finansiering vil bli billigere, samtidig som alternativ kostnaden øker. Et lavere rentenivå vil også bety at folk flest vil ha mer penger å rutte med og etterspørselen etter varer og tjenester vil øke. Disse faktorene vil bety at forventet inntjening vil bli høyere og derfor stiger aksjekursene ved rentenedsettelse.

Virksomheter som opererer i internasjonale markeder vil også oppleve renterisiko ved eksempelvis valutalån. Slike lån er svært vanlig for virksomheter som har inntekter og/eller eiendeler i fremmed valuta. Valutalånet kan også fungere som sikring av valutarisiko.

Du leser nå artikkelserien: Aksjekursen

<< Industriproduksjon versus aksjekursValutakurs vs. aksjekurs >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?
 • Markedseffisiens
 • Adferdsfinans
 • Konjukturer påvirker aksjekursen
 • Oljepris versus aksjekurs
 • Industriproduksjon versus aksjekurs
 • Rentenivået påvirker aksjekursen
 • Valutakurs vs. aksjekurs
 • Inflasjon versus aksjekurs
 • Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
 • Politiske forhold påvirker aksjekursen