Oljepris versus aksjekurs

    Denne artikkelen er del 5 av 11 artikler om Aksjekursen

Olje

Det er en allmenn oppfatning at Oslo Børs er en oljeprissensitiv børs, noe som har sammenheng med at omtrent halvparten av Norges eksportinntekter kommer fra salg av råolje og gass. Siden vi selger råoljen og gassen uforedlet videre istedenfor å videreforedle råvarene til sluttprodukter for konsumentene blir Norge ekstra sensitive for endringer i oljeprisen.

Synker oljeprisen medfører dette at oljeselskapene og statens overskudd reduseres, og dermed reduseres også oljeselskapenes investeringsnivå i råvaren. Dette vil etter hvert dempe aktiviteten og lønnsomheten i selskapene som leverer varer og tjenester til oljeselskapene.

På den annen side vil en lavere oljepris kunne føre til sterkere økonomisk vekst ute og dermed økt etterspørsel i andre norske eksportnæringer. Dette vil isolert sett bedre lønnsomheten i foretakene. Dessuten vil lønnsomheten til konkurranseutsatte næringer være avhengig av utviklingen i kronekursen og kostnadsutviklingen.

Ytterligere økninger i oljeprisen eller økt bruk av oljeinntekter vil kunne bidra til sterkere kronekurs og svakere konkurranseevne overfor utenlandske bedrifter.

Også staten tjener på en høy oljepris. Staten har store inntekter fra oljeproduksjon og salg og man kan derfor tro at velferdstilbudet vil bli svekket av en nedgang i oljeprisen. Dette er imidlertid ingen stor fare for velferdstilbudet så lenge man følger handlingsregelen. Inntektene vil jevne seg ut over tid og velferdstilbudet kan derfor være stabilt, selv om dette på kort sikt kan gi seg store utslag i aksjekursen for enkelte aksjer. Mye på grunn av panikk og ikke på grunn av økonomiske prinsipper og realiteter. 

Jones & Kaul (1996) undersøkte hvilke påvirkning oljepris har på aksjemarkedet og fant i sine analyser at det amerikanske og kanadiske aksjemarkedet er rasjonelle i den form at oljesjokk reflekteres i dagens og fremtidens kontantstrøm. Mens de engelske og japanske markedene overreagerte når de får ny informasjon om oljepris. 

En rekke eldre undersøkelser av det norske markedet, blant annet Gjerde og Sættem (1999), Halland, Hansen & Pedersen (1999), Gjølberg og Johnsen (1987), Carlsen, Hagland & Ruth (1990) og Kamsvåg (1993), har påvist at det er en positiv sammenheng mellom aksjekursen og oljeprisen.

Et utenlandsk empirisk studie – Jones & Kaul (1996) – av aksjemarkedet i US, UK, Japan og Canada viste at en økning i oljeprisen virket negativt på aksjekursen i US og Canada.

Selv om Carlsen, Hagland og Ruth fant en positiv sammenheng påpekte de i sine analyser at Norges økonomi er svært avhengig av oljeinntektene. Fall i oljeprisen medfører behov for innstramninger i den økonomiske politikken som forsterker den reduksjonen i innenlandsk etterspørsel som oljeprisfallet fremkaller. Dette tilsier at mange selskaper vil få vanskeligheter med å få avsetning for sine produkter i tiden etter et oljeprisfall.

På den annen side betyr fallende energipriser at selskapenes innsatsfaktorer blir rimeligere. I tillegg kommer at lavere energipriser øker kjøpekraften i en del land som importerer norske produkter. Det er derfor ikke gitt at det er en entydig sammenheng mellom høye oljepriser og gode fremtidsutsikter for selskapene.

Du leser nå artikkelserien: Aksjekursen

<< Konjukturer påvirker aksjekursenIndustriproduksjon versus aksjekurs >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?
 • Markedseffisiens
 • Adferdsfinans
 • Konjukturer påvirker aksjekursen
 • Oljepris versus aksjekurs
 • Industriproduksjon versus aksjekurs
 • Rentenivået påvirker aksjekursen
 • Valutakurs vs. aksjekurs
 • Inflasjon versus aksjekurs
 • Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
 • Politiske forhold påvirker aksjekursen