Glidende gjennomsnitt

    Denne artikkelen er del 11 av 15 artikler om Teknisk analyse

Hva er glidende gjennomsnitt?

Et glidende gjennomsnitt er et gjennomsnitt av en skiftende enhet med priser beregnet over et gitt antall dager. Et glidende gjennomsnitt gjør det lettere å visualisere markedstrendene etterhvert som det fjerner, eller i det minste minimerer, daglig statistisk støy. Det er et vanlig verktøy i teknisk analyse og brukes enten alene eller som en oscillator.

Det finnes flere typer av glidende gjennomsnitt. I denne artikkelen vil vi se på:

 • Enkelt, glidende gjennomsnitt (SMA)
 • Eksponensielt, glidende gjennomsnitt (EMA).
 • MACD (glidende gjennomsnitt konvergens-divergens)

Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA)

Definisjon og beregning

Glidende gjennomsnitt er kanskje den indikatoren som er mest utbrukt. Glidende snitt er en kurve som inneholder all prisinformasjon, men som glatter ut svingningene. Det enkle, glidende gjennomsnitt er et aritmetisk gjennomsnitt av prisdata. Det beregnes ved å oppsummere hver intervalls pris og dividere summen med antall intervaller omfattet av det glidende gjennomsnittet.

Hvordan SMA best fungerer kan best illustreres med et enkelt eksempel. La oss si at du ønskr å finne SMA for en periode på 5 dager. Aksjekursen for disse fem dagene har vært:  10, 12, 9, 14 og 11. SMA for denne perioden blir da: (10+12+9+14+11) / 5 = 11,2

Neste dag faller aksjekursen på 10 ut, og erstattes med aksjekurs på la oss si 15. Da vil SMA bli: (12+9+14+11+15) / 5 = 12,2

Slik fortsetter det for hver dag eller periode.

Selv om den daglige sluttkursen er den vanligste prisen som brukes til å beregne enkle, glidende gjennomsnitt, kan gjennomsnittet også være basert på midtområdenivå eller på et daglig gjennomsnitt av de høye, lave, og sluttkursene.

Jo lengre tidsperioden vi anvender, desto roligere vil grafen holde seg. Gjennomsnittet vil ta lengre tid før det skifter enn selve kursgrafen, og avstanden mellom kursen og glidende snittet blir større jo mer kursen går i trendretningen. Denne avstanden vil minske når trend nærmer seg slutten. Selve kjøp- og salgssignal får vi når kursen bryter det glidende snittet. Har begge samme retning og linjene bryter, utløses det sterkeste signalet i formasjonen.

Det glidende snitt utledes matematisk ved:

der MA er verdien på det glidende snittet ved dag t, n er antall dager og S er kursen ved dag t. Man bruker her sluttkurser for å kalkulere. For eksempel er et ti dagers glidende snitt den 12.11, et produkt av kursene f.o.m. den 30.10, t.o.m. den 12.11, dividert på ti. Det glidende snitt den 13.11, inneholder kursene f.o.m. den 31.10 t.o.m. 13.11. Med andre ord betyr dette at gjennomsnittet ”glir” fremover, derav glidende snitt.

Når kursen og det glidende snittet har lik retning og kursen bryter opp kalles det et ”golden cross”, og når kurskurven bryter ovenfra og ned kalles det ”death cross”.

Fordeler

Glidende gjennomsnitt er et utjevningsverktøy som viser den grunnleggende trenden i markedet.

Det er en av de beste måtene for å måle styrken til en langsiktig trend, og sannsynligheten for at den vil snu. Når et glidende gjennomsnitt er på vei oppover, og prisen er over det, er sikkerheten for oppadgående. Omvendt kan et nedadgående, skrånende, glidende gjennomsnitt med prisen under, brukes til å signalisere en nedadgående trend.

Ulemper

Det analyserer bakover i tid heller enn fremover. Signalene oppstår etter den nye bevegelsen, hendelsen eller trenden har startet, ikke før. Derfor kan det lede deg til å gå inn i handelen litt sent.

Det blir kritisert for å gi lik vekt til hvert intervall. Enkelte analytikere mener at nyere kurser bør gis mer vekt.

Indikatoren kan gi falske signaler hvis vi ikke tar hensyn til avstanden mellom linjene. Er avstanden for stor vil mye av kurspotensialet være borte før glidende snitt brytes. Er linjene for smale vil glidende snitt gi signaler i for mange tilfeller. Det kan også nevnes at man skal være forsiktig med å benytte glidende snitt i svært volatile aksjer, og i markeder som beveger seg sidelengs.

Eksempel

Tanken er at dersom kursen bryter SMA-linjen oppover, indikerer det et positivt signal. Motsatt dersom kursen bryter SMA-linjen nedover. Hvor ville du ha solgt i diagrammet under som viser kursutviklingen, sammenlignet med 50 dagers SMA?

SMA diagram

Handlemønstre

To populære handelsmønstre som bruker enkle glidende gjennomsnitt inkluderer dødskorset og et gyldent kors. 

Et dødskors oppstår når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. Dette betraktes som et bearish signal om at ytterligere tap er i vente. 

Det gyldne korset oppstår når en kortsiktig SMA bryter over en langsiktig SMA. Forsterket av høye handelsvolumer, kan dette signalisere at ytterligere gevinster er i butikken.

Eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA)

Det eksponensielle, glidende gjennomsnittet (EMA) er et vektet gjennomsnitt av prisdata som legger høyere vekt på nyere datapunkter.

Kjennetegn

Vektingen som brukes på den nyeste prisen avhenger av perioden for det glidende gjennomsnittet. Jo kortere EMA-perioden er, desto mer vekt legges på den siste prisen.

En EMA kan angis på to måter:

 • som en prosentbasert EMA, der analytikeren avgjør den prosentvise vektingen av den siste periodens pris.
 • som en periodebasert EMA, der analytikeren angir varigheten på EMA, og vektingen av hver periode beregnes med en formel. Sistnevnte er mer vanlig.

Fordelen med EMA sammenlignet med SMA

EMA skiller seg ut fra SMA ved at indikatoren legger større vekt på de siste aksjeprisene. Noe som gjør at indikatoren reagerer raskere på endringene enn SMA. Ulempen er at du kan ende opp med å handle på falske signaler. F.eks. kan du feilaktig konkludere med at aksjen begynte på en trend, når det egentlig bare var snakk en kortsiktig endring.

Selv om indikatoren reagerer raskt på de siste endringene forsvinner ikke virkningen av de gamle datapunktene helt. Dette gjelder uavhengig av perioden som er angitt for EMA. Virkningene av eldre data avtar raskt for kortere EMAer enn for lengre, men de forsvinner aldri helt.

Eksempel

Du kan se forskjellen mellom SMA (i blått) og EMA (i grønt) i diagrammet nedenfor, beregnet over en 20 dagersperiode.

exponential-moving-average

MACD (glidende gjennomsnitt konvergens-divergens)

Indikatoren for glidende gjennomsnitt konvergens-divergens (MACD) brukes til å finne trender i bevegelsesmomentet.

MACD står for Moving Average Convergence Divergence og består av to linjer: en linje kalt MACD og en linje kalt ”signallinjen” som kun er et produkt av MACD – linjen. Linjene som oftest blir benyttet er to glidende gjennomsnitt på 12 og 26 dager.

Beregning

MACD beregnes ved å trekke fra et lengre, eksponensielt, glidende gjennomsnitt (EMA) fra et kortere, eksponensielt, glidende gjennomsnitt. MACD er linjen vi får ved å subtrahere det lange gjennomsnittet fra det korte. De vanligste verdiene til å beregne MACD er 12-dagers og 26-dagers eksponensielle, glidende gjennomsnitt. 

Basert på denne differensialen beregnes et glidende gjennomsnitt av ni perioder, som kalles “signallinje”. Dette gjennomsnittet vil reagere tregere på endringer i aksjekursen, og dermed vil MACD – linjen kretse over og under null.

MACD = [12-dagers glidende gjennomsnitt – 26-dagers glidende gjennomsnitt] > Eksponensiell vektet indikator

Signallinje = Glidende gjennomsnitt (MACD) > Gjennomsnittlig vektet indikator

Kjøpssignalet oppstår ved at MACD – linjen krysser over signallinjen, og salgssignal når den krysser under. MACD kan utledes som:

macd

Tolkning

MACD kan da tolkes slik at når MACD – linjen bryter igjennom signallinjen under så gis et kjøpssignal og når MACD – linjen faller gjennom signallinjen ovenifra så gis et salgssignal. På grunn av eksponensiell glatting vil MACD-indikatoren være raskere til å spore de siste prisendringene enn signallinjen. Derfor:

Når MACD krysset SIGNALLINJEN: jo raskere det glidende gjennomsnitt (12-dagers) blir høyere enn endringshastigheten til det tregere glidende gjennomsnittet (26-dagers). Dett er vanligvis et signal for stigning og antyder at prisen sannsynligvis vil oppleve et oppadgående momentum.

Motsatt når MACD er under signallinjen: det er et fallende signal som muligens prognostiserer en kommende nedgang.

Eksempel på en MACD

Du kan se fra diagrammet nedenfor et eksempel på en MACD. MACD-indikatoren er vist i grønt og signallinjen i blått.

macd

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Relative Strength Index (RSI)Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse