Handelsstrategi

    Denne artikkelen er del 11 av 18 artikler om Aksjehandel

Skal du lykkes som investor eller trader over tid trenger du en god handelsstrategi som du følger konsekvent. Det viser all erfaring med aksjehandel. 

Hva er en handelsstrategi?

En handelsstrategi er:

– et sett med regler for hvilke prinsipper du skal følge når du investerer i verdipapirer, f.eks. når du kjøper og selger aksjer.

Handelsstrategien er være kartet som viser deg veien du må følge får å realisere dine mål for investeringen.

Skal denne strategien fungere må du følge retningslinjene konsekvent og holde følelsene dine utenfor. Retningslinjene bør derfor være så enkle som mulig. Strategien bør kun angi de viktige faktorer du legger vekt på når du skal treffe dine investeringsbeslutninger.

Selv om det er viktig å ha en handelsstrategi må du være klar over at det ikke finnes en perfekt handelsstrategi som alltid garanterer deg suksess. 

To del-strategier

For at handelsstrategien skal være et effektivt styring- og kontrollverktøy for dine handelsbeslutninger bør du dele handelsstrategien opp i to del-strategier:

 1. Generell handelsstrategi – en overordnet strategi for alle dine investeringer i verdipapirer.
 2. Aksjehandel strategi – en strategi som regulerer hvordan du kjøper og selger aksjene i din aksjeportefølje.

Årsaken til at vi anbefaler du lager to del-strategier skyldes at de fleste ønsker å redusere risikoen gjennom å differensiere investeringen i flere ulike typer verdipapirer. For eksempel aksjefond og enkeltaksjer som de styrer selv. Ønsker du ikke å differensiere risikoen gjennom å investere i flere typer verdipapirer trenger du bare en utvidet strategi for din aksjehandel.

Generell handelsstrategi

Den generelle handelsstrategien er din overordnet strategi for kjøp og salg av verdipapirer. Elementene i denne generelle handelsstrategien er:

 1. Sett deg klare mål for hvor mye du skal investere og hvordan denne finansieringen skal finansieres.
 2. Sett deg et tidsperspektiv for investeringen. Bestem det om du er en trader eller investor.
 3. Avgjør hvor stor risiko du er villig til å ta. Dette er viktig, da det avgjør hvilken avkastning som er realistisk.
 4. Velg ut hvilke investeringsobjekter du ønsker å investere i.
 5. Bestem deg for et realistisk avkastningskrav (mål for investeringen). Dette er viktig, da det avgjør hvilke verdipapirer som er aktuelle investeringsobjekter.
 6. Differensier investeringene for å oppnå høyere avkastning uten å ta en høyere risiko.

Punkt 1: Investeringsbeløp

Start planleggingen med å bestemme deg for hvor mye du skal investere i verdipapirer og hvordan du skal finansiere denne investeringen. Jo mer du investerer, jo viktigere er det at du tar forvaltningen av din portefølje seriøst.

Det viktigste rådet vi kan gi deg i denne sammenheng er:

– Invester aldri penger du ikke har råd til å tape.

Lån derfor aldri penger for å kjøpe aksjer. Giring er fristende siden du kan investere langt større beløp enn du selv har tilgjengelig, men giring øker også risikoen din. Hvor mye avgjøres hvor mye du girer investeringen med. Jeg anbefaler derfor at du holder deg unna giring til du har blitt en “profesjonell investor” og er villig til å ta risikoen giring medfører.  

Les mer: Giring

Punkt 2: Tidsperspektiv

Like viktig som å bestemme seg for hvor mye du skal investere i verdipapirer og hvordan disse investeringene skal finansieres, er det å sette et tidsperspektiv for investeringen. Det er stor forskjell på å være en daytrader og en langsiktig investor. En daytrader kjøper en aksje når børsen åpner for så å selge den igjen før børsen stenger for dagen, mens en langsiktig investor kjøper aksjen for å sitte på den i flere år før aksjen selges igjen med en akseptabel avkastning. 

Siden ingen kan vite 100% sikkert at en aksje vil gå opp en bestemt dag, er daytrading en ekstrem risikosport som er forbeholdt profesjonelle tradere. Det vil si tradere som har dette som sitt levebrød. Dette fordi risikoen ved daytrading er ekstrem i forhold til langsiktige aksjeinvesteringer. Av den grunn anbefaler vi at du starter å lese artikkelen “Er du en investor eller en trader?” før du bestemmer deg for hvilket tidsperspektiv du skal satse på.

Les mer: Er du en investor eller en trader?

Hvilken sammenheng det er mellom risiko og tidshorisonten du velger for din investering kan skjematisk fremstilles slik:

Daytrading= Ekstrem stor risiko
Maks. 1 måned som tidsperspektiv= Meget stor risiko
Maks. halvt år som tidsperspektiv= Stor risiko
1 års tidsperspektiv= Medium risiko
5 års tidsperspektiv= Liten risiko

Risiko, investeringsobjekter og avkastningskrav

Punkt 3, 4 og 5 må ses i sammenheng, da disse tre punktene påvirker og virker styrende på hverandre. Sammenhengen kan illustreres slik:

risiko-avkasting-investeringsobjekt

Punkt 3: Risiko

Risiko er en funksjon av hvor stor sjansen for at en uønsket handling skal skje og hva som vil være konsekvensene hvis dette skulle skje. Denne risikoen må ses i sammenheng med hvilke investeringsobjekter du investerer i og dine krav til avkastning. Dette fordi din risikoprofil avgjøres av hvilke investeringsobjekter du velger å investere i og hvilken avkastning du forventer deg tilbake.

Les mer: Hvilken risiko er du villig til å ta?

Punkt 4 og 5: Investeringsobjekter og avkastningskrav

Det finnes mange ulike verdipapirer du kan investere i. Hvilke investeringsobjekter du velger må ses i lys av hvilken risiko du er villig til å ta og hvilke krav du stiller til avkastningen. Jo høyere risiko du er villig til å ta, jo høyere avkastning kan du også forvente deg.

Når det gjelder sammenhengen mellom investeringsobjekt, risiko og avkastning kan vi sette opp følgende tabell for å nyansere forskjellene som finnes:

InvesteringsobjektRisikoAvkastning
BankinnskuddNullIngen
ObligasjonerLavLav
EiendomLavLav
ValutaLav/mediumLav/medium
IndeksfondMediumMedium
AksjefondMedium/høyMedium/høy
EnkeltaksjerHøyHøy
OpsjonerEkstremt høytEkstremt høyt
ShortingEkstremt høytEkstremt høyt

Les mer: Former for aksjehandel

Punkt 6: Differensiering

Siste steg i den generelle handelsstrategien er å differensier investeringene for å oppnå høyere avkastning uten å ta en høyere risiko. Investerer du alle pengene dine i en enkelt aksje taper du alle pengene dine hvis dette selskapet går konkurs. Noe som må anses å være en høyrisiko investering. Investerer du i to enkelt aksjer og den ene går konkurs taper du kun halvparten av pengene dine (hvis du har investert like mye i begge aksjene). Dobler den andre aksjen sin verdi vil du dermed komme ut i null, selv om det ene selskapet skulle gå konkurs. Dette kalles å differensiere investeringen for å redusere risikoen.

Å differensiere den generelle handelsstrategien vil si å ikke investere alle pengene i en type verdipapirer, men spre dem på flere ulike typer. F.eks. kan du velge å splitte opp din investering slik:

 • Obligasjoner – 10% av investeringen
 • Indeksfond – 20% av investeringen
 • Aksjefond – 40% av investeringen
 • Enkeltaksjer – 30% av investeringen

Aksjehandel strategi

Når du har den generelle handelsstrategien klar vet du hvor mye penger du kan bruke på enkeltaksjer. Neste steg er å lage en tilsvarende handelsstrategi for aksjeinvesteringene dine. En aksjehandel strategi som bygger videre på dine strategiske beslutninger knyttet til tidsperspektiv, risiko og krav til avkastning.

Her må vi ta stilling til:

 1. Skal du investere i noterte eller unoterte aksjer?
 2. Ønsker du å investere i vekstaksjer, verdiaksjer eller en kombinasjon av vekst- og verdiaksjer?
 3. Hvor mye har du råd til å tape? Sett opp en stop-loss ordre for å unngå å tape mer enn din øvre grense.
 4. Hvor mange aksjer skal du plukke ut til din aksjeportefølje og hvordan skal du sette aksjeporteføljen sammen?
 5. Hvilke indikatorer fra komparative og tekniske analyser skal du følge med på for å fange opp kjøps- og salgssignaler? Hvilke signaler skal du kjøpe og selge aksjene dine på?
 6. Hvilke markedstrender finnes og hvordan vil disse markedstrendene påvirke din aksjeportefølje?

Punkt 1: Noterte og unoterte aksjer

Det første du må ta stilling til er om du skal investere i aksjer som er notert på børsen eller aksjer som ikke finnes på børsen (unoterte aksjer). Vårt råd er at du holder deg borte fra unoterte aksjer. Dette fordi:

 • Unoterte aksjer er ikke underlagt de samme strenge rapporteringskravene som gjelder for noterte aksjer.
 • Det er vanskelig å selge unoterte aksjer.

Ovenstående punkter gjør at unoterte aksjer har en ekstrem høy risiko. Vi anbefaler derfor kun profesjonelle, langsiktige investorer å investere i unoterte aksjer.

Les mer: Noterte og unoterte aksjer

Punkt 2: Vekstaksjer, verdiaksjer eller en kombinasjon

Det finnes to typer aksjer: -vekstaksjer og verdiaksjer? Hvilke av dem som gir best avkastning er forskningen ennå ikke enig i, da dette er avhengig av flere forhold. De fleste ender med å velge en kombinasjon av vekstaksjer og verdiaksjer. Hva velger du?

Les mer: Vekstaksje eller verdiaksje?

Punkt 3: Stop-Loss ordre

Bestem deg så for hvor mye du maksimalt har råd til å tape og lag en stop-loss ordre som automatisk selger aksjene dine hvis de synker under dette nivået. Dette gjør at du ikke plutselig taper mer enn du råd til. 

Les mer: Stop-Loss ordre

Punkt 4: Valg av aksjeportefølje

Neste oppgave er å plukke ut enkeltaksjene du ønsker å kjøpe. For å spre risikoen og optimalisere avkastningen lønner det seg å differensiere investeringen. Dette gjøres ved å kjøpe ikke-konkurrerende aksjer. Det vil si aksjer i ulike sektorer. F.eks. olje- og teknologi sektoren. Går oljesektoren ned en uke, kan du fortsatt tjene penger denne uken hvis oljesektoren går opp. 

Her gjelder det å bestemme seg for hvor mange enkeltaksjer du skal kjøpe og hvilke sektorer du de skal komme fra. Det anbefales at du velger minst 10 enkeltaksjer som er fordelt på minst 3 ulike sektorer for å få en godt differensiert aksjeportefølje.

Les mer: Aksjeportefølje

Punkt 5: Kjøps og salgsindikatorer

Aksjemarkedet går konstant opp og ned. For å lykkes som investor over tid gjelder det å kjøpe aksjene når kursen er på bunn (lav) og selge når kursen er på topp (høy). Timing er i aksjeverden alfa omega for å lykkes. Bruk derfor mye tid på å time dine kjøp og salg.

Les mer: Timing av kjøp og salg av aksjer

For å kunne treffe på bunn og topp med våre kjøp og salg må vi konstant overvåke utviklingen i markedet. Dette gjør vi ved å studere ulike indikatorer vi har valgt ut som styring- og kontrollverktøy. Dette bør være en kombinasjon av indikatorer fra en komparativ og teknisk analyse. 

Les mer: Komparativ analyse og teknisk analyse

Punkt 6: Markedstrender

Ingen trender vare evig. Det gjelder derfor å følge med på mega trendene slik at du kan utnytte de mulighetene de gir og unngå de store tapene når trenden snur fra bullmarked til bearmarked.

Les mer: 

 

Du leser nå artikkelserien: Aksjehandel

<< Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningenHandelsstrategier for verdiinvestorer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan tjene penger på aksjer?
 • Aksjehandel : – Hvilken risiko er du villig til å ta?
 • Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer)
 • “Best practis” for kjøp og salg av aksjer
 • Aksjeportefølje
 • Hvordan velge ut aksjene i aksjeporteføljen?
 • Aksjeporteføljen: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer
 • Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke
 • Risiko aksjer du bør unngå eller være forsiktige med
 • Vinneraksjene som gir deg den høyeste avkastningen
 • Handelsstrategi
 • Handelsstrategier for verdiinvestorer
 • Giring og marginhandel
 • Shorting og shorthandel
 • Timing av aksjekjøp og aksjesalg
 • Stop-Loss ordre
 • Utbytte – utbytteaksjer – utbyttefond
 • Aksjesparekonto (ASK)